Home

De Leraar


De Profeet (vzmh) was bijzonder als een leraar en een pedagoog. Alle leden van deze ummah, van de ongeëvenaarde personen van het tijdperk van gelukzaligheidtot aan de personen van deze tijd, zijn allemaal getuigen van zijn leer en pedagogiek. Ja, het is Allahdie het doet; Hij deed het via Hazrat Mohammed (vzmh), die als een juwelier was. Daarom kan worden gezegd dat het de profeet Mohammed Mustafa (vzmh) is die de mensheid heeft verheven tot de echte menselijkheid en perfectie en Hij is het die een unieke religie heeft gebracht om de mensheid te verheffen.

Zijn leer was niet een onderwijssysteem dat alleen rekening hield met de menselijke ziel. Hij hield rekening met de ziel, geest, hart en gevoelens van Zijn Ummah; Vanuit een wilde stam, die jonge meisjes levend ging begraven, bracht Hij een zeer beschaafde samenleving voort. Wat Jafar ibn Abi Talib, de voornaamste metgezel, zei tegen de afrikaanse keizer,laat zien in welk situatie zij verkeerden op dat moment:

"O Keizer,wij dronkenbloed, aten karkas, pleegden ontucht, gingen stelen, mensen doden en plunderen. De sterke onderdrukten de zwakke; We pleegden veel meer schandelijke dingen..." Jafar ibn Abi Talib trok hiermee de aandacht naar de donkere periodes die elkaar volgden vóór de komst van Hazrat Mohammed (vzmh).

Nu zullen we wat informatie en voorbeelden geven over het onderwijssysteem van de Profeet (vzmh). Echter de voorbeelden die wij hier zullen benoemen moeten beschouwd worden als een druppel uit de oceaan.

Het Belang die Hij gaf aan lezen en schrijven.

Sommige van de gevangenen van de Slag bij Badr hadden niet de middelen om losgeld te geven voor hun vrijlating, maar wel konden ze lezen en schrijven. De Profeet (vzmh) vertelde hen dat ze zouden worden vrijgelaten als ze elk tien kinderen van de Ansaar konden leren lezen en schrijven. Dit idee was gunstig voor zowel de gevangenen als de Ansaar. De gevangenen leerden de metgezellen lezen en schrijven in een zeer korte tijd. Dankzij deze toepassing is het aantal mensen die konden lezen en schrijven gestegen in Medina. Onder hen was Zaid bin Thabit, die later één van de schriftgeleerde van de openbaring werd en ook werkte hij in de commissie voor het opstellen van de pagina's van de Koran. Hij was toen een kind, maar de prachtige onderwijs van de Boodschapper van Allah (vzmh) maakte hem een schrifgeleerde van de openbaring en een opsteller van de Koran, waardoor de koran vandaag de dag, in de vorm van een boek, ons heeft bereikt.

Suffa School

Suffa School was een bijzondere school die de gelegenheid gaf om vele geleerden onder de metgezellen op te voeden. Dit school bestond uit ongeveer 400-500 studenten diegeen huizen, families, goederen hadden, oftewel, niets dat hen bezig kon houden met wereldse zaken en brachten al hun tijd door om te leren van de Boodschapper van Allah. Hun opleiding was zo belangrijk voor de Boodschapper van Allah dat hij de voorkeur gaf aan hen om in hun behoeften te voorzien dande behoeften van zijn eigen familie. De metgezellen die daar werden opgeleid werden naar andere stammen gestuurd om de islam te verkondigen. Abu Hurayra, een genieuze metgezel, die zijn leven toewijdde aan kennis, was een leerling van die school.

Ashab as-Suffa waren de mensen die het dichtst waren bij de bron van de religie en die de bijeenkomsten van de Boodschapper van Allah (vzmh) het meest bijwoonden. Daarom werden ze sneller opgeleid. Hun leraren waren de Profeet (vzmh) en de geleerden onder de metgezellen zoals Ubay bin Ka'b Ibn Mas'oed, Mu'adh bin Jabal en Ubada bin Samit.

De mensen van Suffa namen een hoog niveau van onderwijs in een zeer korte tijd. Trouwens, de metgezellen die de meest hadiths overgeleverd hadden waren over het algemeen onder hen. Toen Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) werd gevraagd: "Waarom overlever jij zo veel hadiths?", Zei hij,

"Vind het niet vreemd waarom ik zo veel hadiths meld, want toen de Muhajirs bezig waren met de handel in de markt en de Ansaar bezig waren met landbouw in hun velden en tuinen, was ik bezig met het onthouden van de adviezen van de Boodschapper van Allah (vzmh)."

Vrouwen Studenten

Het educatieve aspect van de Boodschapper van Allah (vzmh) is een onderwerp dat beoordeelt kan worden in verschillende aspecten. Terwijl hij de mensen geestelijk ging opleiden, ging hij hen ook materieel uitrustenom op deze manier zelfs de meest beschaafde landen te overwinnen. Terwijl hij de mannelijke metgezellen ging opleiden, liet hij de vrouwelijke metgezellen niet verwaarlosen; Hij deelde een aparte dag voor hen om hen speciaal onderwijs te geven. Echter, er is hier iets heel belangrijkswaarmee rekening gehouden dient te worden. Het belang dat de Boodschapper van Allah (vzmh) vrouwen gaf vond plaats in een periode waarin de vrouwen niet werden beschouwd als menselijke wezens en werden gekocht en verkocht als goederen en toen meisjes levend werden begraven omdat hun vaders zich schaamden voor hen.

Er waren vrouwelijke leerkrachten in de tijd van de Profeet (vzmh). Trouwens, Shifa (Umm Sulayman bb Haysama) leerde Hazrat Hafsa (moge Allah tevreden met haar zijn), één van de vrouwen van de Profeet (vzmh), schrijven. De vrouwen van de Profeet (vzmh) zorgde voor de opvoeding van de dochters van de metgezellen. Zij onderwezen de jonge meisjes die naar hun huizen kwamen. En deze meisjes leerden andere meisjes wat zij hadden geleerd. De vrouwen van de Profeet (vzmh), in het bijzonder Hazrat Aisha en Umm Salama (moge Allah tevreden met hen zijn), en een aantal andere vrouwen hebben veel bijgedragen aan de opleiding van vrouwen. Het onderwijssysteem, dat uit de vrouwen van de Boodschapper van Allah (vzmh) bestond, werd "Azwaj at-Tahirat School" genoemd, dat wil zeggen, "de school van de Schone Vrouwen van de profeet".

Hazrat Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) prees de vrouwen van de Ansaar die zich niet schaamden om vragen te stellen. Gezien dit punt, is het mogelijk om af te leiden dat vrouwen grote interesse toonden in educatie. De metgezellen zorgde voor de opvoeding van hun kinderen. Bijvoorbeeld, Sa`d b. Abu Waqqas leerde haar dochter schrijven. Het is bekend dat de Profeet (vzmh) geen onderscheid maakte tussen vrije mensen en slaven op gebied van onderwijs. Zijn volgende verklaring wordt genoemd in vele hadith bronnen:

"Er zijn twee beloningen voor een persoon die een slavin opvoedt, haar traint, haar bevrijdt en met haar aftrouwt."

Nu willen we enkele voorbeelden uit zijn onderwijssysteem melden:

Van een herder een geleerde zijn ...

Abdullah b. Masud (moge Allah tevreden met hem zijn) was een persoon die de schapen van Uqba b. Abi Moeayt ging hoeden. Hij werd opgeleid door de Boodschapper van Allah. Deze herder werd zo'n grote geleerde dat er gezegd kan worden dat de Kufa School het werk was van deze beroemde Metgezel. Alqama, Nahai, Hammad, Thawri, Abu Hanifa, en vele andere geleerden waren leerlingen van die school. Die geleerden, van wie elk het hoogtepunt was in hun vakgebied, leerden hun vakgebied meestal van Ibn Masud. In feite, Ibn Masud ging kamelen hoeden. De Boodschapper van Allah bracht een genie voort uit een persoon die kamelen ging hoeden.

Umar vóór islam en Umar na islam

Voor de islam, was Umar een harde en een roekeloze persoon, die “geen blad voor zijn mond nam” en die een geweldig persoon zou zijn. Het feit dat hij concurreerde met iedereen, met mensen vochten de halzen van kamelen boog toen hij nog een kind was lieten zien wat voor soort vaardigheden hij had.

Na de islam, werd Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) een zeer subtiele en gevoelige persoon die zelfs geen mieren ging trappen. Zijn compassie en gevoeligheid was zo breed en veelomvattend, dat hij zei:

"Allah zal Umar ondervragen als een schaap valt en verdrinkt tijdens het oversteken van de Eufraat."

De opvoeding van Hazrat Mohammed (vzmh) was als dit ... Bediuzzaman Said Nursi verwoord bondig de verandering in Hazrat Umar als volgt:

"Een enkele blik van Gods Boodschapper heeft in een handomdraai een onwetende nomade omgetoverd in een verlichte man van kennis.

Als u een voorbeeld wilt, 'Umar vóór islam, en Umar na islam.

Vergelijk de twee: een zaad, een boom. De blik van Mohammed (vzmh), de Profetische gloed, produceert onmiddelijk fruit.

Ineens veranderde hij de kolen-achtige aard van het Arabische volk in diamanten, met hun moraal zo zwart als buskruit, werden zij allen lichtgevende lampjes."

Zijn houding ten opzichte van de persoon die in de moskee had geplast.

Bukhari en Muslim berichten het volgende incident:

"Eens zat de boodschapper van Allah in de moskee. Een bedoeïen kwam de moskee in;.. Hij zou waarschijnlijk de profeet iets vragen, maar hij stond in een hoek van de moskee en plaste daar. De mensen die aanwezig waren wildeningrijpen en schreeuwden, 'Stop, Doe het niet!' Echter, de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Laat hem alleen. Hou hem niet tegen van plassen." Hij was een bedoeïen. Ze hadden hem in elkaar kunnen rammen. Echter zo’n houding opstellen tegen een bedoeïen zou tevens ook een bedoeïen-achtige houding zijn. De metgezellen van de profeet waren geen Bedoeïenen. Vervolgens zei de profeet: "Breng een emmer water en giet het over de urine; water zal het vuil afvoeren en hetplek zal weer schoon zijn."

Ja, hij bracht een ideale gemeenschap voort van mensen waarvan de meeste zo onbeschaafd en wild waren dat ze zelfs gingen urineren in de moskee. Die houding van de Boodschapper van Allah (vzmh) zorgde ervoor dat die bedoeïen een moslim werd. Misschien was die bedoeïen Tariq b. Ziyad, Shurahbil b. Hasana of Oeqba’s vader.

De metgezel die geleerd had om van niemand iets te vragen

Imam Bukhari overlevert het volgende in zijn Sahih:

"Hakim bin Hizam ging naar de Boodschapper van Allah en vroeg om iets. De Boodschapper van Allah gaf hem wat hij wilde. Maar Hakim vroeg opnieuw en opnieuw en de Boodschapper van Allah gaf hem wat hij wilde. Toen zei hij:

“Deze wereld is groen en zoet. De meeste van jullie kunnen erdoor worden aangetrokken. Echter, als je iets gegeven wordt zonder ervoor te vragen, dan zal het een zegening voor jou zijn. Als je om iets vraagt en het wordt je gegeven, dan zal het een last voor je zijn; Je zult onder plicht staan. Vraag nooit iets van wie dan ook!”

Waarna Hakim erg arm werd, noch Hazrat Abu Bakr, noch Hazrat Umar konden hem overhalen om sadaqa, zakah of zelfs één vijfde die werd verkregen uit de oorlogsbuit te accepteren. Hij zei: "Nee" en weigerde om iets te accepteren.

Als de Profeet (vzmh) hem niet had geleerd om niets te vragen voor iets wat hij wilde, dan zou hij een aantal negatieve gedachten hebben gehad en zou hij hier nooit achter kunnen komen.Echter, de profeet leerde hem op deze manier hoe hij zijn negatieve aspecten kon elimineren.