Home | Heiligen

Hoe bekeerde Sa’d ibni Ebi Waqqas zich tot de Islam?


Antwoord: 

De zeventienjarige jongeman die van moederskant familie was van de meest Geliefde had een droom gezien. Hij was omringd door duisternis toen plotseling de volle maan opkwam wier licht een pad zichtbaar maakte welke hij vervolgens volgde. Op die pad, zag hij dat Eboe Bekr, Zeyd en Ali voor hem uitliepen. Hij haastte zich naar hen toe vroeg:

“Wanneer zijn jullie hier gekomen?”

Zij antwoordden:

“Nog maar net.”1

Drie dagen na deze droom, trof hij Eboe Bekr. Nadat hij door hem werd ingelicht over de Islam, bezochten ze de profeet. Mohammed onderwees hem over het geloof en verzocht hem moslim te worden. Sa’d betrad daarop de laatste ware religie.2

De moeder van de jonge moslim raakte zeer ontstemd door de bekering van haar zoon. Echter wist zij heel goed hoe verbonden Sa’d was met haar. Ze dacht hierdoor misbruik te kunnen maken van deze band en riep hem op een dag bij zich en vroeg hem het volgende:

“Ben jij niet degene die zei dat ALLAH beveelt goed te handelen jegens naasten en verwanten?”

Toen Sa’d haar bewering bevestigde, zei ze vervolgens:

“Bij ALLAH, zolang jij niet loochent wat Mohammed beweert, zal ik geen voedsel of water nuttigen tot ik sterf. Jij zult daardoor vernederd worden door het volk als moedermoordenaar.”

De jongeman trok zich niet veel aan van de woorden van zijn moeder. Normaliter deed hij alles wat zijn moeder hem opdroeg, maar haar wens was ditmaal te belachelijk om uit te voeren. Zij was echter koppig en hield zich aan haar woord. De eerste dag ging zonder voedsel en drinken voorbij voor zijn moeder en Sa’d zag dat haar toestand al achteruit begon te gaan. Hij bleef haar negeren en zag dat zij de tweede dag weer niets at of dronk. Haar staat ging snel bergafwaarts, waardoor Sa’d zijn geduld verloor en haar wilde verduidelijken hoe de situatie er voorzat. Nadat ALLAH zijn hart domineerde, kon zijn moeder de sluwste plannen uitvoeren, ze zou zijn standvastigheid nimmer kunnen schaden. Aan de ene kant stond de boodschapper van de Schepper van de hemel, aarde en alles wat zich ertussen bevindt en aan de andere kant stond zijn moeder. Een keuze maken tussen de twee was dan ook niet moeilijk voor een metgezel die tot één van de tien behoorde die het paradijs beloofd werd terwijl hij nog leefde. Hij benarde haar en zei:

“Lieve moeder, al had je honderd levens en zou je elk ervan offeren voor mijn bekering, nog zou ik mijn geloof niet verlaten. De keus is nu aan jou, eet of verhonger.”3

De kracht van geloof overtrof nogmaals de macht van ongeloof, want zijn moeder verbrak haar koppigheid en begon weer te eten en drinken nadat ze de overtuigingskracht van haar zoon eindelijk doorzag. Na deze gebeurtenis werden ook de volgende Qur’anverzen geopenbaard:

“En Wij bevolen de mens goed te zijn voor diens ouders, maar wanneer zij jou dwingen tot toekenning van deelgenoten aan Mij, gehoorzaam hen dan niet.”4

Vanaf zijn jeugd, heeft zijn leven slechts in dienst gestaan voor de Islam.
[1] Ibni Esîr, Usdu'l-Gâbe: 2/292

[2] Ibni Hisâm, Sîre: 1/266; Ibni Sa'd; Tabakât: 3/139; Taberî, Tarih: 2/216

[3] Ibn Hacer, Isâbe, 2/31; Halebi, Insanü'l-Uyun, 1/280

[4] Soerah al-Ankaboet, 8.

Share this