Home | Het geloof

Hoe kan iemand zijn geloof versterken om een standvastigere moslim te worden?


Antwoord: 

Het geloof is een verlichting en een Goddelijke gift. Daarnaast is het geloof een wetenschap en een werkelijkheid welke bestudeerd hoort te worden. Er zijn twee wegen om ons geloof te versterken.

De eerste en voornaamste is de zuilen van het geloof bestuderen binnen de grenzen van de Qur´an en Soennah. Na studie hoort de daaruit verkregen kennis rondom Islamitische principes bewust nageleefd te worden.

De tweede is weldaden verrichten en zonden vermijden om het hart te reinigen en het ego te temmen opdat men verrijkt in de spirituele wereld.

De hedendaagse wereldse toestand echter heeft de tweede weg verzwaard. Daardoor is het uitermate belangrijk om werken te lezen welke het bewust geloven onderrichten. Daarbij is het tegenwoordig van belang om naast geloofswetenschappen ook natuurwetenschappen te bestuderen, want zoals geloofswetenschappen verlichting zijn voor het hart, zijn natuurwetenschappen verlichting voor het verstand. We kunnen zonder twijfel zeggen dat werken die deze beide wetenschappen onderrichten de reeks van de Risale-i Nur zijn. Uiteraard kan er ook gebruik gemaakt worden van boeken welke geschreven zijn door heilige geleerden zoals imam Gazali, imam Rabbani, imam Mawerdi en imam Koereyshî.

De voornaamste kwestie van een gelovige is het hoeden en versterken van zijn geloof. Als eerst hoort er waarde gehecht te worden aan Godsvrees om het geloof te hoeden. Binnen het fort van Godsvrees wordt het geloof beschermd. Als Godsvrees ontbreekt, staat een gelovige bloot aan het gevaar om elk moment zijn geloof te verliezen. Om het geloof te versterken, horen geloofswetenschappen herhaaldelijk gelezen en geanalyseerd te worden. Geloofskwesties zullen zintuigen niet beïnvloeden voordat ze het verstand gepasseerd hebben. Als eerst hoort het verstand tevreden gesteld te worden.

Bezinning is zeer belangrijk. De Qur’an vertelt over de profeet Ibrahim (v.z.m.h )en zijn bezinning waarmee hij zijn Heer had gevonden door de maan en sterren te aanschouwen. Middels bezinning zal het geloof verrijken. Om deze reden wordt het volgende overgeleverd in een Hadith: een uur bezinning staat hoger dan een jaar vrijwillige gebeden.

De omgeving heeft veel invloed op de mens. Zonden prenten ongeloof in bij een mens. Inprenting heeft veel invloed op de mens. Onbewust komt ongeloof op in de mens. Hierdoor horen omgevingen waar gezondigd worden zoveel mogelijk vermeden te worden. Openlijke onzedelijke zonden geven een valse inprenting over de non-existentie van het hiernamaals en Godsoordeel.

Om beschermd te worden van de negatieve effecten die voortvloeien uit deze inprenting, horen we omgevingen waar gezondigd wordt te ontwijken en te allen tijde het goede te bevelen en het kwade te mijden. Om negatieve effecten van een kwade inprenting te zuiveren, hoort er veel waarde gehecht te worden aan analyses omtrent het geloof en de verspreiding ervan. De eenheid tussen mensen die weldaden verrichten en Godvrees beschikken, hoort versterkt en vergroot te worden. Vanuit dit perspectief wordt de waarde van Djem’a (vereniging) ook helder zichtbaar. Zoals zonden ongeloof inprenten, prenten weldaden geloof in.

Share this