Home | Overige

Kunnen wij in waarzeggers geloven?


Antwoord: 

Ons geloof heeft waarzeggerij absoluut verboden en deze houdt ‘het verborgene zien’ in; dit terwijl de Koran aangeeft dat het verborgene enkel Allah weet, en dat zelfs de engelen en profeten het verborgene niet kunnen kennen zolang Allah dat niet toestaat. Verzen die hiervoor als bewijs dienen, zijn als volgt:

Zeg: "Niemand in de hemelen en op aarde kent het onzienlijke, behalve Allah…” 1

Zeg: "Ik zeg niet tot u, dat ik de schatten van Allah bezit, noch dat ik het onzienlijke ken…” 2

En als ik het onzienlijke kende zou ik een overvloed van goed hebben bemachtigd… 3

Hij die zichzelf waarzegger noemt en hij die naar hem toegaat en deze handelingen laat uitvoeren en in hem gelooft en steunt, is door onze Profeet (v.z.m.h.) zwaar beoordeeld en zelfs tot ongelovige uitgemaakt:

“Wie naar een waarzegger toegaat en hem wat vraagt, daarvan wordt het nachtgebed veertig dagen niet geaccepteerd.”4

Een hadith die is overgeleverd door Aboe Dawoed is als volgt:

“Wie naar een waarzegger toegaat en zijn woorden bevestigd, voorzeker, hij ontkent hetgeen tot Mohammed is neergedaald.”5

Dit onderwerp heeft onze Profeet (v.z.m.h.) met één zin uitgelegd:

“Waarzeggers zijn niets.” 6

Dus, zij die beweren de toekomst te kunnen zien, preken lege, waardeloze en betekenisloze woorden.

Share this