Home | Profeten

Kunt u meer informatie geven over Profeet Salih?


Antwoord: 

Profeet Salih (a.s.) is gezonden naar het volk van Thamud. Het volk van Thamud was van het eenheidsgeloof welk de profeten voor hen gebracht hadden afgedwaald. Dit volk begon aan afgoderij te doen waarna Allah profeet Salih(a.s.) naar heeft toegezonden om hen weer op het ware geloof te leiden. Maar het volk van Thamud heeft net als vele woeste volkeren voor hen profeet Salih(a.s) slecht behandeld, hem weggejaagd en niet naar zijn boodschap geluisterd. Ze spotten met profeet Salih(a.s.) en vroegen om de verwoesting waarmee Allah hen had gedreigd. Allah heeft dit volk gestraft en hen verwoest. Het verhaal van Salih (a.s.) en zijn volk Thamud is in de Qur’an benoemd opdat men lering uit deze gebeurtenissen trekt.

Na het overlijden van profeet Hud (a.s.) hebben de kleinkinderen van Thamud zich in het noorden van Saoedi Arabië gesetteld. In de Levende Koran staat het volgende hierover:
‘’Het volk Thamud, dat een sterk volk was, heeft geleefd in het gebied dat Hijr wordt genoemd, dat zich tussen Damascus en de Hijaz bevindt- een gebied in het huidige Saoedi-Arabië. In de bergen en dalen groeven de Thamud stenen en marmer op, waarvan ze hun huizen en paleizen maakten, en tevens zwembaden en allerlei soorten gebouwen die ze bedachten.’’

De Thamud verlieten het eenheidsgeloof van Allah en maakten zelf beeldjes welk ze gingen aanbidden.
De meest nobele en gefatsoeneerde persoon uit dit volk was profeet Salih (a.s.). Op zijn veertigste kondigde hij zijn profeetschap aan.
Profeet Salih (a.s.) heeft zijn volk de waarheid aangekondigd, hen aangespoord tot het goede en hen opgeroepen tot het eenheidsgeloof van Allah.

‘’(Het volk van) Thamud heeft de boodschapper verloochend. Toen hun broeder Salih tegen hen zei: ‘’Zijn jullie je nog niet bewust van jullie plichten?’’ Ik ben voor jullie een betrouwbare boodschapper. Wees je dus bewust van Allah en gehoorzaam mij. En ik vraag jullie er geen beloning voor. Mijn beloning berust alleen bij de Heer der werelden.’’ [1]

Profeet Salih (a.s.) was een zeer gerespecteerde persoon. Hij was geliefd bij zijn volk totdat hij de boodschap van Allah had aangekondigd. Ze namen een vijandige positie tegenover Salih (a.s.) en gaven de voorkeur aan het geloof van hun voorouders (afgoderij).

‘’Ze zeiden: ‘’O Salih, tot nu toe ben jij een bron van hoop voor ons geweest. Verbied je ons (nu) hetgeen te dienen wat onze vaderen dienden?’’ [2]

De Thamud konden het niet accepteren dat iemand uit hun midden de waarheid aankondigde.

’En ze zeiden: ‘’Moeten wij een mens uit ons midden volgens? In dat geval zouden wij zeker in dwaling en verdwazing verkeren.’’ [3]

De Thamud begon Salih (a.s.) te beschuldigen en gedroegen zich respectloos. Ze zeiden over profeet Salih: ‘’Hij is een schaamteloze leugenaar.’’  [4]

Nadat de Thamud hadden ingezien dat ze profeet Salih(a.s.) niet van zijn missie konden weerhouden , begonnen ze zijn volgelingen van het ware geloof te weerhouden. Ze wouden de boodschapper van Allah isoleren. Ze stelden de volgende vraag aan de volgelingen van profeet Salih: ‘’Weten jullie dat Salih door zijn Heer is gezonden?’’ Zij zeiden: ‘’Wij geloven in hetgeen waarmee hij is gezonden.’’ [5]

De Thamud waren zeer verbaast over de volle overgave van de volgelingen van Salih (a.s.) waarop zei als volg antwoordden: ‘’Wij geloven niet in hetgeen wat jullie geloven.’’ [6] Op deze manier lieten ze nogmaals de verdorvenheid van harten zien.

De verloochenaars onderdrukten de volgelingen van profeet Salih en dwongen hen tot ongeloof.
Profeet Salih (a.s.) toonde veel geduld en raakte niet in hopeloosheid. Hij probeerde zijn volk te weerhouden van afgoderij en spoorde hen nog altijd aan tot het goede.

Degene waarvan de harten verdorven waren vroegen aan profeet Salih om een wonder te laten zien.

‘’Kom dan met een teken, indien jij behoort tot de degenen die de waarheid spreekt.’’ [7]
Dit vroegen ze niet daadwerkelijk om bewijs te krijgen van zijn profeetschap, maar om te spotten met profeet Salih (a.s.). Ze vroegen als wonder om een zwangere kamelin. Allah heeft als wonder deze kamelin naar de Thamud gezonden. Sommigen van hen hebben zich naar dit wonder bekeerd, anderen bleven in koppigheid de boodschapper van Allah verloochenen. Ze zeiden over profeet Salih: ‘’Jij behoort tot degenen die betoverd zijn.’’ [8]

De Thamud begonnen op een gegeven moment te klagen over de kamelin. Ze klaagden erover dat de kamelin teveel water dronk. Allah heeft een verdeling over het water tussen de kamelin en de Thamud gemaakt.
‘’En bericht hun dat het water moet worden verdeeld tussen hen (en de kameel), opdat iedereen op zijn beurt kan drinken.’’ [9]

In de Levende Koran wordt het volgende vermeld over dit vers:
‘’Volgens de Goddelijke verdeling zou het water een dag worden gedronken door de kameel en een dag door het volk van Thamud.’’

Elke keer wanneer de gelovigen de kamelin zagen werd hun geloof versterkt. Elke keer wanneer de afgedwaalden de kamelin zagen vermeerderde hun woede. Profeet Salih(a.s.) zag dit en waarschuwde zijn volk.

‘’En doe haar geen kwaad, anders treft jullie de bestraffing van een grote Dag.’’[10]

De verloochenaars hebben niet geluisterd naar de woorden profeet Salih. Ze hadden besloten om de profeet Salih (a.s.), zijn volgelingen en de kamelin te vermoorden. Ze hebben als eerst de kamelin geslacht. Op deze manier wouden ze profeet Salih en zijn volgelingen afschrikken en hun weerhouden van hun missie. Ze uitten hun rebellie.

‘’Toen slachtten ze de kamelin en overtraden zij het gebod hun Heer, en zeiden: ‘’ O Salih, breng ons hetgeen waarmee jij ons hebt bedreigd, indien jij behoort tot de boodschappers.’’ [11]

Profeet Salih (a.s.) gaf het niet op en zei het volgende tegen zijn volk: ‘’O mijn volk, ik heb jullie de boodschap van mijn Heer verkondigd en jullie oprechte raad aangeboden, maar jullie houden niet van oprechte raadgevers.’’ [12]

Profeet Salih (a.s.) behandelde zijn volk zeer goedhartig. Hij liet de verloochenaars alsnog zien wat ze moesten doen om gered te worden.

‘’Hij zei: ‘’O mijn volk, waarom bespoedigen jullie het kwade eerder dan het goede? Waarom vragen jullie geen vergiffenis aan Allah, opdat jullie wellicht genade wordt betoond?’’ [13]

Het volk Thamud luisterde niet naar de uitspraken van de profeet.

‘’Zij zeiden: ‘’Wij voorspellen kwaad vanwege jou en vanwege degenen die met jou zijn.’’ [14]

Op deze manier verwezen ze naar profeet Salih en zijn volgelingen als bron van het kwade en rampen.

‘’En er bevonden zich in de stad negen mannen die onrust in het land veroorzaakten en niet op de juiste wijze handelen.’’ [15]
(Met negen mannen kunnen negen personen bedoeld worden, maar ook negen groeperingen)

Deze laaghartigen kwamen bijeen en smeden een kwade plan.

‘’Ze zeiden: ‘’Zweer tegenover elkaar bij Allah dat wij hem en zijn familie in de nacht aanvallen. Daarna zeggen wij tegen zijn bloedverwanten: ‘’Wij waren geen getuigen van de vernietigen van zijn familie en wij spreken zeker de waarheid.’’ [16]

Allah laat het volgende weten over deze gebeurtenis: ‘’ En zij beraamden een list en Wij beraamden ook een list, terwijl zij dat niet beseften.’’ [17]

De list van de verloochenaars werd profeet Salih bekendgemaakt. De profeet verliet samen met zijn familie en volgelingen de stad.

Toen de kwaaddoeners midden in de nacht bij het huis van profeet Salih (a.s.) aankwamen om hun verdorven list uit te voeren, waren ze helemaal verbaast. De profeet en zijn familie waren nergens te bekennen.

‘’De aardbeving greep hen daarop en ’s ochtends lagen zij, (roerloos) uitgestrekt, op de grond in hun woningen.’’ [18]

Alle kwaaddoeners en verloochenaars waren vernietigd. De stad was geruïneerd.

De gelovigen keerden naar enige tijd weer terug naar de geruïneerde stad en zagen het resultaat van de verloochenaars. Ze legden vele dankbetuigingen af opdat zij tot de gelovigen behoorden.

Profeet Salih (a.s.) was ook samen met zijn volk teruggekeerd. De profeet gaf zijn volk wijze raad waardoor hij de gelovigen de vreugde van het geloof liet beproeven.[1] Soera al- Shu’ara’ 26, 141-145

[2] Soera Hud 11, 62

[3] Soera al-Qamar 54, 23-25 

[4] Soera al-Qamar 54, 23-25

[5] Soera al-Araf 7, 75

[6] Soera al-Araf 7, 76

[7] Soera al-Shu’ara’ 26, 154

[8] Soera al-Shu’ara’ 26, 153

[9] Soera al-Qamar 54, 28

[10] Soera al Shu’ara 26, 156

[11] Soera al-Araf 7, 77

[12] Soera al-araf 7, 79

[13] Soera al-Naml 27, 46

[14] Soera al-Naml 27, 47

[15] Soera al-Naml 27, 48

[16] Soera al-Naml 27, 49

[17] Soera al-Naml 27, 50

[18] Soera al-Araf 7, 78

Share this