Home | Het leven

Kunt u misschien een bewijs uit de Koran tonen m.b.t. het verbod van in contact komen (praten) met vreemde jongens/meisjes?


Antwoord: 

Geachte broeder/zuster,

De oordelen van de Islamitische geleerden zijn niet alleen gebaseerd op de Koran, maar ook de hadith van Profeet Mohammed (s.a.v.). De Islamitische geleerden zijn er allemaal over eens  dat Sunnah qua bron net zo belangrijk is als de Koran. De mutjtehidien hebben bij onderwerpen waar ze met de Koran niet uitkwamen, gebruik gemaakt van de sunnah.

Hieronder zijn de bewijzen vanuit de Koran en de hadith over de onderlinge scheiding tussen de man en de vrouw.

1-Allah de Meest Verhevene zegt in surah Al-Nur:


“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. Dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan, en hun kuisheid bewaken.”

‘’En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen’’. (Nur, 24/30-32)

 2-İbnu Umar (moge Allah tevreden zijn met hem) verteld :

 "De boodschapper van Allah heeft verboden dat een man tussen twee vrouwen loopt.''  Ebu Dâvud Edeb 180, (5273).

 3-Ebu Useyd (moge Allah tevreden zijn met hem) overleverde:

"De boodschapper van Allah kwam uit de moskee. Wanneer hij zag dat de vrouwen en de mannen gemengd liepen op straat, zei hij tegen de vrouwen:"Blijven jullie maar achter. Loop niet op het midden van de weg, maar loop aan de zijkanten van de weg!”. Hierna liepen de vrouwen aan de zijkant van de weg( ze raakten bijna de muur aan). Omdat ze zo dicht bij de muren liepen, hingen de kleren soms vast aan de muur. " Ebu Dâvud, Edeb 180, (5272).

4- Burayda overleverde dat de Boodschapper van Allah tegen ‘Ali (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “O Ali! Laat jouw blik niet volgen met nog een blik, omdat de eerste (blik) vergeven is, en niet de tweede.” (Overgeleverd door Tirmidhi, Abu Dawud en Imam Ahmad)

5- Imam Muslim overlevert van Jarir ibn Abdullah (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah over de plotselinge, vluchtige blik naar een niet-Mahram. Hij beval mij dat ik mijn ogen moest afwenden. Moeslim, Âdâb 45, (2159); Ebu Dâvud, Nikâh 44, (2159); Tirmizi, Edeb 29, (2777).

6- İbnu Abbas (moge Allah tevreden zijn over hem) vertelde:

" De boodschapper van Allah heeft gezegd:  "Kijk uit! Een man mag niet met een onbekende vrouw in één kamer blijven wanneer hij geen mahram bij zich heeft" Buhari, Nikâh 111, Cezau's- Sayd 26, Cihâd 140, 181; Moeslim, Hacc 424, (1341).

7- De vrouwen mogen niet praten met mannen die niet-mahram zijn voor hen. De boodschapper van Allah zegt in één van zijn overleveringen:

‘’Ow vrouwen, praat alleen tegen de mannen die mahram voor jullie zijn, praat niet tegen degenen die niet-mahram zijn voor jullie!’’  [İbni Said] 

8- De boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd:

 ‘’ Iedereen die in Allah en de laatste Dag geloofd mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar Mahram te zijn, want anders zal Satan de derde persoon zijn. ’’ Overgeleverd door Ahmad op gezag van Amir Ibn Rabi`ah

De verzen en de hadiths die hierboven zijn vermeld, geven aan dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen de man en de vrouw. De bovengenoemde overleveringen geven duidelijk aan dat het praten met een namahram verboden is wanneer er geen sprake is van noodzaak.

 

Share this