Home | Privé onderwerpen

vader en mijn geld


Antwoord: 

Wanneer kinderen bij hun vader leven en samenwerken is er geen sprake van een aparte portemonnee (tenzij dit onderling anders is afgesproken) maar is er sprake van een gemeenschappelijk bezit.
Dit veranderd wel wanneer een kind niet meer bij zijn vader woont en ook niet met hem samenwerkt.

Eens kwam een man naar de Nobelste Profeet (v.z.m.h.) en zei: ‘’O Godsgezant, ik heb kinderen en een bezit. Mijn vader wil mijn bezit innemen’’. De Profeet (v.z.m.h.) heeft hier als volgt op geantwoord: ‘’Jij en je bezit behoren je vader toe’’. [1]

Hadith wetenschappers hebben de hadith: ‘’Jij en je bezit behoren je vader toe’’ op verschillende manieren geïnterpreteerd.  

Op grond van deze hadith zijn er door wetenschappers verschillende juridische uitspraken gedaan.

Een van de meest accurate oordelen wat betreft dit onderwerp is door İbnu'l-Humâm[2] gedaan. Hij beweert  dat er in de hadith niet bedoeld wordt dat het bezit van het kind het bezit van de vader is. Want als dit het geval zou zijn dan zou Allah alleen de vader erfrecht over het bezit van zijn kind gegeven hebben. Maar dit is niet het geval want wanneer iemand (die kinderen heeft) komt te overlijden heeft de vader recht op slechts een zesde deel van het erfgoed. Wanneer het bezit van een kind geheel de vader zou toebehoren dan zou de vader ook recht hebben op het gehele erfgoed. Hier is geen sprake van.

Shewkânî [3] beweert dat de vader deelgenoot is van het bezit van zijn zoon en dat de vader zonder toestemming aan zijn kind te vragen hier gebruik van kan maken alsof het zijn eigen bezit is. Verspilling hiervan is niet toegestaan. Ook zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden:

·         Het deel van het bezit wat de vader benuttigd moet geen nadelige gevolgen voor het kind hebben

·         Het kind moet geen behoefte aan het benuttigde deel hebben

·         Een vader mag het deel wat hij van het ene kind neemt niet aan een andere kind geven

·         De vader moet behoefte hebben aan het deel wat hij neemt en mag niet meer dan zijn behoefte nemen

·         De behoefte van de vader moet relevant zijn, dat wil zeggen dat hij het geld niet aan zaken zoals alcohol en sigaretten mag verspillen


Wel zijn kinderen (zonen) verplicht om hun ouders te onderhouden. Volgens Imam-i Shafi is een zoon niet verplicht om zijn ouders te onderhouden wanneer deze zichzelf kunnen onderhouden en niet behoeftig zijn. De overige imams zijn het er over eens dat kinderen  hoe dan ook verplicht zijn hun ouders te onderhouden.[4][1] Fethu’l-Barî, V/211-212; Tuhfetu’l-Ahvez-î Şamile, III/482 

[2] Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi

[3] Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi  

[4] Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi

 

Share this