Home | Het lot

Waarom sterven onschuldige kinderen? Gaat dit niet tegen Allah’s barmhartigheid in?


Antwoord: 

1) Het eerste antwoord op deze vraag is dat deze wereld een plek van beproeving is. Dus wanneer tijdens een ramp enkel de ongelovigen en zondaars getroffen zouden worden, en alle onschuldigen en vromen niet door deze ramp getroffen zouden worden, zou er een toestand ontstaan die tegen de beproeving ingaat. 

Wanneer er dus een ramp gebeurt, treft deze zowel de zondaars als onschuldigen. Zodoende is er nog altijd sprake van een beproeving. Wanneer enkel de schuldigen en zondaars getroffen zouden worden, zou er geen sprake meer van een beproeving zijn. De zondaars zouden dan verplicht vroom moeten worden. Hiermee zouden vromen zoals Ebu Bekir (r.a.) samen met de zondaars als Ebu Cehil op één niveau komen te liggen. Om deze reden worden ook de vromen door een ramp getroffen.

2) Misschien dat de onderdrukkers in dit leven niet hun verdiende straf krijgen, maar in het hiernamaals zal dat absoluut gebeuren. De onderdrukten zullen in het hiernamaals hun recht bij de onderdrukkers halen. Ook zullen ze van de barmhartighed van Allah profijt hebben door oneindig veel eigendom te krijgen in het oneindige hiernamaals, omdat ze zijn onderdrukt terwijl ze onschuldig waren. Als er dan de onderdrukten wordt gevraagd wat hun toestand is, zullen zij zeggen: “met heel weinig moeite hebben we een hele grote beloning gekregen en hebben de onderdrukkers hun verdiende straf gekregen; we zijn zeer tevreden.”

De viezigheden die hun lichaam is aangedaan, geldt alleen voor dit leven. In het hiernamaals zal hier niets van te zien zijn. Zoals de zwarte kleur van een zwarte pit die groeit tot een boom, blad, bloem of fruit niet te zien is, zo ook zullen de viezigheden op hun lichamen in het hiernamaals niet te zien zijn. 

3) Ook is er barmhartigheid te zien als er naar de toekomst van de onderdrukten wordt gekeken. Ze kunnen barmhartigheid van Allah ook voor hun gezinnen, familie en vrienden ondervinden. Een voorbeeld hiervan zien we in de Koran terug. Dit is als volgt:

“Hij zeide: "Welaan dan, indien gij mij wenst te volgen stel mij nergens vragen over eer ik zelf daaromtrent tot u spreek." Aldus vertrokken beiden totdat zij in een boot stapten en hij maakte er een gat in. Waarop Mozes uitriep: "Hebt gij er een gat in gemaakt teneinde de opvarenden er van te doen verdrinken? Voorwaar, gij hebt iets gruwelijks bedreven." Hij antwoordde: "Had ik u niet gezegd dat gij stellig geen geduld met mij zoudt kunnen tonen?" Mozes zeide: "Maak mij geen verwijt omdat ik het vergeten ben en maak het mij niet moeilijk." Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. Mozes zeide: "Hebt gij een onschuldige gedood die niemand had vermoord? Voorwaar, gij hebt een afkeurenswaardige daad begaan." Hij antwoordde: "Zei ik u niet dat gij nimmer in staat zoudt zijn mij met geduld te vergezellen?" Mozes zeide: "Indien ik u wederom iets vraag houd mij dan niet in uw gezelschap, dan hebt gij zeker een verontschuldiging van mijn kant." Aldus vervolgden zij hun weg totdat zij bij de inwoners ener stad kwamen aan wie zij om eten vroegen, doch dezen weigerden hun gastvrijheid te betonen. Nu vonden zij daar een muur, die op het punt stond in te storten en hij herstelde deze. Mozes zeide: "Indien gij wildet, hadt gij er loon voor kunnen vragen." Hij zeide: "Dit is de scheiding tussen u en mij. Ik zal u thans de verklaring geven van datgene waarvoor gij geen geduld kondet tonen." "Wat de boot betreft, deze behoorde aan arme lieden die op de rivier werkten, en ik verkoos haar onbruikbaar te maken want achter hen was een koning die alle (goede) schepen met geweld in beslag wilde nemen." "En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof."” 1

Hoewel deze gebeurtenis op het eerste gezicht oogt als het schip schaden, heeft dit in werkelijkheid er voor gezorgd dat het schip is gered.

Dus zij die vroom zijn en alsnog rampen en onderdrukking kennen, zullen hierdoor zowel in het wereldse leven als het hiernamaals van kwellingen gered worden. Ook zullen ze vele barmhartigheden kennen. Wanneer ze dit begrijpen, zullen ze in plaats van klagen, veel dank tonen en zullen ze Allah’s barmhartigheid dankbaar zijn.

Allah onderdrukt geen enkele dienaar van Hem. Zij die onderdrukken, zullen vroeg of laat gestraft worden.

 

Share this