Een wonder van de Kuran: de mug


Een van de dieren die in de Kuran wordt genoemd, is de mug. Toen de afgodendienaars van Mekka hoorden over verschillende verzen over enorm grote dieren, zoals een olifant en kameel, accepteerden zij de Profeet (saw) en zijn uitnodiging en hadden zij geen bezwaar tegen de ashab. Desondanks zochten zij helaas nog steeds naar manieren om te spotten met, en bezwaar te maken tegen de verzen van de Kuran. Echter, Allah de Glorieuze zegt het volgende in Zijn boek:

“O mensen! Er wordt een vergelijking gemaakt, luister ernaar! Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanroepen zullen nooit een vlieg kunnen scheppen, al kwamen zij daarvoor allen bij elkaar! En als de vlieg iets van hen zou weggrissen, kunnen zij het niet van hem terugpakken. Zwak zijn zowel de zoeker als het gezochte!”[1]

“De gelijkenis met degenen die helpers naast Allah nemen, is als die met een spin die een huis maakt. En voorwaar, het zwakste van de huizen is zeker het huis van een spin als zij het wisten.”[2]

Wanneer Hij de namen noemt van kleine dieren, zoals een vlieg en een spin, en vertelt over gelijkenissen over hen, zoals in de hiervoor genoemde verzen, begonnen de afgodendienaars daartegen bezwaar te maken. Zij zagen dit als een gelegenheid om de boodschap van de Kuran ter discussie te stellen. Hoe zou Allah kunnen spreken over dergelijke (in hun ogen) kleine en onbelangrijke dingen? Hoe zou het nou in vredesnaam zo kunnen zijn? Allah de Glorieuze antwoord, als reactie op de bezwaren van afgodendienaars, als volgt in het 26ste vers van soera el-Bakara:

“Voorwaar, Allah acht het niet beneden Zich om een mug tot gelijkenis te stellen, of iets dat nietiger is dan dat. Wat betreft degenen die geloven, zij weten dat het de Waarheid van hun Heer is. En wat degenen betreft die niet geloven, zij zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Hij (Allah) doet er velen mee dwalen en Hij leidt er velen mee, en Hij doet er niemand door dwalen dan de grote zondaren.”[3]

De Arabische naam van mug die in dit vers wordt genoemd is ´baud´. Het wordt geschreven als ´baudat´ in het vers. De letter ´t´ aan het einde van het woord laat zien dat het om de vrouwelijke vorm gaat. Dat wil zeggen dat de mug, die in het betreffende vers wordt genoemd, een vrouwelijke is. Bovendien verwijst het voornaamwoord ´ha´, dat is toegevoegd aan het einde van het woord ´Fewkeha´ (boven haar) in het vers, naar het vrouwelijke geslacht. Dat betekent dat de vrouwelijke mug speciaal is gekozen voor deze gelijkenis.

Natuurlijk zit er een belangrijke wijsheid achter het feit dat de Kuran de vrouwelijke mug in het bijzonder noemt. Deze wijsheid kwam pas honderden jaren later, na de openbaring van het betreffende vers, aan het licht als gevolg van wetenschappelijk onderzoek. Het is inmiddels algemeen bekend dat het vrouwelijke muggen zijn die het bloed van mensen zuigen en dit vervolgens gebruiken voor het leven van eitjes. Dit is de reden waarom de Kuran de vrouwelijke mug kiest voor eerdergenoemde gelijkenis om deze realiteit te benadrukken.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 22:73
  2. ^ De Kuran 29:41
  3. ^ De Kuran 2:26

Gerelateerde artikelen