Het tweede punt


Een smeekbede heeft een krachtige invloed. In het bijzonder als aan de smeekbede continuïteit wordt verschaft, levert dat bijna altijd een resultaat op. Er kan zelfs gezegd worden dat smeekbedes één van de redenen tot het scheppen van het gehele universum vormt. Dat wil zeggen dat na het scheppen van het universum de smeekbedes van de mensheid, in het bijzonder van de islamitische gemeenschap, en vooral de geweldige smeekbede van Muhammed de Arabier (saw) een reden vormden voor het scheppen van het gehele universum. Dus, de Schepper van het universum wist dat in de toekomst Muhammed (saw) in naam van de mensheid zou vragen om een eeuwige gelukzaligheid en om de manifestaties van Zijn namen. Hij heeft deze toekomstige smeekbede verhoord en als gevolg daarvan het gehele universum geschapen.
Aangezien de smeekbede een zo geweldige waarde en een zo interne strekking heeft, is het dan überhaupt mogelijk dat de smeekbedes die sinds dertienhonderd jaar lang te allen tijde door driehonderd miljoen mensen en door ontelbare gezegende individuen te midden van djinns, mensen, engelen en geestelijke wezens, in overeenstemming met de geweldige goddelijke barmhartigheid en de eeuwige gelukzaligheid, voor Muhammed (saw) en voor de verwezenlijking van zijn doeleinden worden gedaan, niet verhoord zouden worden?
Aangezien al deze smeekbedes een zodanige continuïteit, strekking en duurzaamheid hebben verschaft en het aanvaardbaarheidsniveau hebben bereikt die via de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden en via de aangeboren behoeftes worden verricht, heeft Muhammed de Arabier (saw) als resultaat van deze smeekbedes een buitengewone rang en status verworven. De betekenis van dit niveau is zelfs door één enkel verstand, waarin alle verstanden zich hebben verenigd, niet te begrijpen.
Nu dan o moslim! Inderdaad, op de Dag der Wederopstanding heb jij een dergelijke bemiddelaar. Volg dus zijn sunnet, teneinde de bemiddeling van deze bemiddelaar te verkrijgen!
Indien er wordt gesteld: aangezien hij Habibullah is, waartoe heeft hij dan al die zegeningen en smeekbedes nodig?
Het antwoord: hij (saw) is met de gelukzaligheden van zijn gehele ummet verbonden, deelt het geluk van ieder individu onder zijn ummet en maakt zich ook bezorgd over iedere vorm van ongeluk ervan. Voorzeker, hoewel de mate van zijn eigen geluk en perfectie eindeloos is, heeft hij zeer zeker behoefte aan eindeloze zegeningen, smeekbedes en barmhartigheid. Waarlijk, hij is deze ook waardig omdat hij naar de talloze soorten gelukzaligheden van ieder individu onder zijn ummet vurig verlangt en door de oneindig vele soorten ongeluk van eenieder bedroefd en verdrietig wordt.
Indien er wordt gesteld: soms verricht men een smeekbede voor zaken die definitief zijn aangeboden. Bijvoorbeeld, zoals de smeekbedes die tijdens de gebeden el-kusuf en el-khusuf (de zons- en maansverduistering) worden verricht. Ook verricht men soms een smeekbede voor zaken die nooit aangeboden zullen worden. Wat betekent dit?
Het antwoord: zoals in andere verhandelingen is beschreven, is de smeekbede een vorm van aanbidding. Een dienaar verkondigt via een smeekbede zijn eigen machteloosheid en behoeftigheid aan Allah. Bepaalde omstandigheden markeren de tijd voor een smeekbede. Wereldse doeleinden die men wenst met zijn smeekbede vormen niet de ware doeleinden. Indien deze doeleinden niet tot stand komen, kan men niet zeggen: “Deze smeekbede is niet verhoord.” Integendeel hoort men te zeggen: “De aangegeven tijd voor deze smeekbede is nog niet afgelopen.”
En is het überhaupt mogelijk dat de eeuwige gelukzaligheid, welke door de gelovigen voortdurend in elk tijdperk met een smeekbede in volmaakte oprechtheid en in enthousiasme wordt gevraagd, aan hen niet verleend zou worden? En dat Kerim-i mutlak, Rahim-i mutlak, Die met de getuigenis van het gehele universum over een grenzeloze barmhartigheid beschikt, hun smeekbedes niet zou verhoren en zodoende een eeuwige gelukzaligheid niet tot stand zou brengen?