Draagt de uitdrukking ‘huizen van Allah’ die voor moskeeën wordt gebruikt, een betekenis waarmee ruimte aan Allah wordt toegeschreven?


‘Huis’ betekent ‘Beyt’ en ‘Huis van Allah’ betekent ‘Beytullah’ in het Arabisch; beide van deze termen zijn gebruikt om Kaba aan te duiden. Bovendien, zoals te zien in het vers “En [gedenk] toen Wij het Huis voor de mensen tot een toevluchtsoord en een [oord van] veiligheid hebben gemaakt en neem dan de plaats in waar Ibrāhīm eens stond, als een plaats van gebed. En Wij hebben Ibrāhīm en Ismāʿīl bevolen om Mijn Huis rein te houden voor degenen die de rondgang [ṭawāf] om de Kaʿba maken, voor degenen die zich daarin afzonderen ter meditatie [iʿtikāf, en zich daar tot Allah richten], en voor degenen die neerbuigen en zich ter aarde [neer]werpen [voor Allah].”[1] wordt het vermeld dat Kaba het huis van Allah is.

Aangezien Kaba het eerste gebedshuis is waarin de gebeden Allah zijn aangeboden, het symbool van de religie der tewhid is en zich als een gebedsrichting dient waarnaar alle moslims tijdens hun gebeden zijn gewend, is het Beytullah (Huis van Allah) genoemd.

Het is inderdaad niet alleen de Kaba maar alle moskeeën, die als huizen van Allah worden aangeduid, omdat er een hadis is waarin wordt verkondigd dat moskeeën de huizen van Allah op aarde zijn en degenen die ernaar gaan, door Allah (swt) worden begunstigd.[2]

In dit opzicht betekent ‘het huis van Allah’ de plaats waarin men Allah aanbidt; en kan het niet letterlijk als het huis van Allah worden beschouwd. Dat wil zeggen dat ‘het huis van Allah’ geen betekenis heeft waarmee ruimte aan Allah wordt toegeschreven. Immers, Allah is ongebonden aan tijd en ruimte. Hij kan niet geassocieerd worden met tijd en ruimte. Bovendien zijn tijd en ruimte geschapen. Allah is de Schepper van alles. Dus, Hij is ver verwijderd van de kenmerken van degenen die geschapen zijn.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 2:125
  2. ^ Zie Taberani, Mu‘cemu’l-Kebir, X, 10346

Gerelateerde vragen