Hoe oud was Aishe (ra) toen ze gehuwd werd met profeet Muhammed (saw)?


De huwelijken van de profeet Muhammed (saw) is een van de islamitische onderwerpen die sinds de 19de eeuw ter discussie werden gebracht. Een van deze is zijn huwelijk met Aishe (ra). Dit huwelijk heeft discussies naar voren gebracht over de vraag waarom de profeet Muhammed (saw) Aishe (ra) huwde op haar 9de leeftijd. Dit huwelijk werd ook bekritiseerd door Europese oriëntalisten, zoals Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883). Zij beweren dat de lust en begeertes van de profeet Muhammed (saw) een bepalende factor waren bij dit huwelijk.[1] Allah Verhoede! Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de sociale omstandigheden en de wijsheden achter dit huwelijk. Bovendien zijn er ook uiteenlopende meningen over de leeftijd van Aisha (ra) tijdens haar huwelijk.

Om deze kwestie te verhelderen zal er na een korte introductie ingegaan worden op de overleveringen omtrent de leeftijd van Aishe (ra) tijdens haar huwelijk.

Als eerst dient er opgemerkt te worden dat de hedendaagse sociale omstandigheden niet als maatstaf genomen moeten worden om de gewoontes en praktijken van 14 eeuwen geleden te begrijpen. Als de sociale omstandigheden van die tijd in acht worden genomen is het een bekend geval dat de meisjes al op jonge leeftijd trouwden en het leeftijdsverschil in dergelijke huwelijken niet erg belangrijk werd geacht. Tevens wilde men dat hun dochter zo snel mogelijk ging trouwen om zo het levensonderhoud van hun dochter te garanderen. Een andere reden was dat meisjes fysiek op veel jongere leeftijd volwassen werden door het klimaat en andere geografische omstandigheden. Bovendien, het feit dat Aishe (ra) vóóraf het huwelijk met profeet Muhammed (saw) verloofd was met Djubeyr ibn Mutim, die een niet-moslim was, toont aan dat huwelijk op vroegere leeftijd praktisch niet afkomstig is van Islam, maar dat het ook gebruikelijk was onder de niet-moslims door de sociale omstandigheden van die tijd. Daarbij was dit niet alleen bij meisjes het geval; wanneer we terugkijken naar die tijd zien we ook dat jongens op jonge leeftijden gingen trouwen. Amr ibn As en zijn zoon Abdullah hebben een leeftijdsverschil van twaalf jaar, dus dat wil zeggen dat Amr negen á tien jaar oud was toen hij was getrouwd.

Daarbij heeft dit huwelijk betrekking op de taak van profeetschap waaraan vele wijsheden zijn verbonden. Een van deze wijsheden is dat Aishe (ra) op haar vroege leeftijd een sterke geheugen had en daardoor veel hadis kon memoriseren. Het leven van profeet Muhammed (saw) dient door de moslims als voorbeeld genomen te worden in zowel het sociale leven als het privéleven. Het privéleven van profeet Muhammed (saw) kan alleen bekend worden middels de overleveringen van de eerbare vrouwen van hem (saw). Zo is Aishe (ra) een van de overleveraars die de meeste ehadis heeft overgeleverd en diende als een bron van kennis na het overlijden van profeet Muhammed (saw).

Wat betreft de leeftijd van Aisha (ra) tijdens haar huwelijk. In het algemeen zijn er niet veel overleveringen die concreet aangeven wat de leeftijd van Aishe (ra) was tijdens haar huwelijk met profeet Muhammed (saw). De mening dat zij negen jaar oud was tijdens haar huwelijk steunt op een berekening op basis van de datum waarop zij was overleden. Aisha (ra) overleed in het achtenvijftigste jaar na de Hidjrat op zesenzestig jarige leeftijd.[2] Dit houdt in dat zij tijdens de Hidjrat acht jaar oud was. Aangezien Aisha (ra) een jaar na de Hidjrat trouwde met de profeet (saw) wordt het duidelijk dat zij negen jaar oud was tijdens haar huwelijk.[3]

Er zijn ook meningen die aangeven dat Aishe (ra) op haar zeventiende leeftijd met de profeet Muhammed (saw) trouwde. Deze mening is in de minderheid en steunt niet op voldoende argumenten.[4] Dit geeft aan dat Esma (ra) zeventwintig jaar oud was tijdens de Hidjrat. Aangezien Esma (ra) tien jaar ouder is dan Aisha (ra), moet Aisha (ra) zeventien jaar oud zijn geweest tijdens de Hidjrat en achttien jaar oud tijdens haar huwelijk.[5] Echter, hoewel er een zekerheid is over de datum waarop Esma (ra) overleed, is er geen zekerheid over de leeftijd waarop zij overleed.[6] De overlevering dat zij was overleden op 100 jarige leeftijd is om aan te geven dat zij lang heeft geleefd. De getallen 40, 70 en 100 worden in het Arabisch meestal gebruikt om een groot aantal aan te geven.[7] De overlevering dat Esma (ra) op haar honderdste leeftijd overleed is dus geen concrete informatie en kan daardoor niet als basis genomen worden om de leeftijd van Aishe (ra) te bepalen tijdens haar huwelijk.

De volgende manier van berekenen zou deze kwestie verhelderen:

Aishe (ra) overleed in het achtenvijftigste jaar na de Hidjrat op zesenzestig jarige leeftijd. Dit geeft aan dat Esma (ra) in hetzelfde jaar zesenzeventig jaar oud was (66+10=76). Aangezien Esma (ra) vijftien jaar later dan Aisha (ra) overleed, drieenzeventig jaar na de Hidjrat, moet zij eenennegentig jaar oud zijn geweest toen zij was overleden (76+15=91). Als Esma (ra) drieenzeventig jaar na de Hidjrat op eenennegentig jarige leeftijd was overleden, dan moet zij achttien jaar oud zijn geweest tijdens de Hidjrat (91-73=18). Dit geeft aan dat Aishe (ra) acht jaar oud was tijdens de Hidjrat en negen jaar oud tijdens haar huwelijk. Bovendien is er ook een overlevering waarbij Aishe (ra) aangeeft dat zij op haar zesde leeftijd verloofde en op haar negende leeftijd met profeet Muhammed (saw) trouwde.[8]

Het huwelijk van Aishe (ra) op haar negende leeftijd is een onderwerp van discussie geworden in de twintigste en eenentwintigiste eeuw. De kritiek is dat het huwelijk tussen profeet Muhammed (saw), op zijn vierenvijftigste leeftijd, en Aishe (ra), op haar negende leeftijd, een huwelijk is dat is gebaseerd op lust en begeertes. Sommige kritieken gingen zo ver dat profeet Muhammed (saw) werd beschuldigd van pedofilie. Allah verhoede! Honderdduizendmaal, in geen geval!

Zijn verheven eer kan niet aangetast worden en in twijfel getrokken worden door zulke gemene, lage handen van wantrouwen! Immers, het is inderdaad een getuigenis van en een bewijs voor ieder weldenkend mens dat een dergelijke persoon, die vanaf zijn vijftiende tot zijn veertigste levensjaar, dus in een levensperiode waarin het vuur van de hartstocht oplaait en de verlangens van de nefs branden, zich in absolute kuisheid en in volkomen eerbaarheid, met overeenstemming van vriend en vijand, zich met één enkele, oudere vrouw als Khadidjetul-Kubra (ra) tevreden heeft gesteld en genoegen heeft genomen, niet vanuit het bevredigen van zijn nefs vele vrouwen ter huwelijk heeft genomen. Het is klaarblijkelijk vanzelfsprekend dat het huwen van vele vrouwen pas na zijn veertigste levensjaar, dus in een levensperiode waarin het vuur van de hartstocht begint uit te doven en de verlangens van de nefs beginnen te kalmeren, niet gebeurde om zijn nefs te bevredigen, maar daarentegen voor andere, belangrijke redenen diende.[9]

Het huwelijk met andere vrouwen begon pas na het overlijden van Khadidje (ra) na de drieenvijftigste leeftijd van profeet Muhammed (saw). Iemand die in zijn jonge leeftijd zijn lust en nefs niet volgt zal logischerwijs dit ook niet doen in zijn oudere leeftijden, omdat de lust en de verlangens van de nefs zich niet meer op een hoog niveau bevinden. Het is dus onlogisch dat profeet Muhammed (saw) zijn lust en begeertes volgde bij het huwelijk van Aishe (ra) en later bij andere vrouwen.

Ten slotte, op basis van deze informatie kunnen we constateren dat het niet vreemd is dat Aishe (ra) ging trouwen toen ze negen jaar oud was. De tegenstanders van profeet Muhammed (saw), die op zoek waren naar kansen om tweedracht en opruiing te zaaien tussen de moslims, hebben talloze leugens verzonnen over onze moeder Aishe (ra). Indien het huwelijk tussen profeet Muhammed (saw) en Aishe (ra) een buitengewoon huwelijk geweest zou zijn dan zouden zijn tegenstanders dit te woord brengen. Alleen dit argument is al genoeg om te bewijzen dat er niets vreemds was aan dit huwelijk.

Footnotes

  1. ^ Zie Mehmet Azimli, “Hz. Aişenin Evlilik yaşı tartışmalarında Savunmacı Tarıhçiliğin Çımazı (The Deadlock of Defensive Historianism on Aisha’s Age of Marriage),” Islami Araştırmalar Dergisi )Journal of Islamic Research) 16, no. 1 (2003): 35
  2. ^ Zie Ibn Sa’d, at-Tabakat al-Kubra, Beiroet, VIII, 80; Ibn Kesir, al-Bidaye ve en-nihaye, Beiroet 1974, VIII, 94
  3. ^ Zie Azimli 30
  4. ^ Zie Mustafa Fayda, “Aişe,” in TDV İslâm Ansiklopedisi (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1989), https://islamansiklopedisi.org.tr/aise] Een overlevering die als argument wordt gebruikt is dat Esma (ra), de zus van Aishe (ra), op honderd jarige leeftijd overleed in het drieenzeventigste jaar na de Hidjrat [Zie Ibnü ‘Esir, el-Kamil, Beiroet 1979 IV:363
  5. ^ Azimli, 31
  6. ^ Zie Azimli 31
  7. ^ Zie Azimli 32
  8. ^ Zie Muslim, nikah 10 (hadith no. 1422)
  9. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven p. 51-52

Gerelateerde vragen