Is er een kledingschrift die volgens de Islam gehanteerd moet worden?


Is het mogelijk om een islamitische kledingvorm aan te bieden? Zijn hiervoor alternatieven mogelijk? Kan men het volgende zeggen: “Als je bepaalde lichaamsdelen dusdanig bedekt, dan schikt het aan de eisen die gesteld worden aan een degelijke hidjab. Het maakt hierbij niet uit waarmee je jezelf bedekt als ook met hoeveel stukken je wordt bedekt?”

Net zoals er geen bronnen zijn over een kledingmodel, is er ook geen wijze van een model die door geleerden is geschetst. Echter is er wel overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) droeg wat hij vond in de kleding van izar, rida, kamis, djubbe (bedekkende kledingen) enz.[1]

Aan de Boodschapper van Allah (saw) werd door de ashab gevraagd of het gebed in één kledingstuk kan worden uitgevoerd? Hij antwoordde en legde uit dat het was toegestaan, "Kan ieder van jullie twee kledingstukken vinden?"[2]

Zelfs als de kleding uit één stuk bestaat, is het voldoende voor zowel mannen[3] als vrouwen[4] om hiermee het gebed te verrichten.

Zoals in alle ideologieën en culturen, kan ook in de Islam kleding enkele andere functies dan de hoofdfunctie vervullen en een zeer goede middel vormen om de Islam te verkondigen. Vanuit dit oogpunt kan worden gezegd dat het veel effectiever zou zijn voor dames, die als doel hebben hun geloof te dienen en daardoor zich ontdoen van een hoofddoek om te studeren, om de Islam in speciale termen te leren en om deze dienst te verlenen die ze wensen, als een passieve manier van verkondiging. Met hun gewaden (hoofddoek e.d.) zal het effect van hun doel zich meer uiten. Immers, lichaamstaal is effectiever dan spreektaal.

In het tijdperk van onze Profeet (saw) en de Khulefa-i Rashidin zijn de grenzen van het islamitische land verruimd en zijn nieuwe samenlevingen de Islam binnengetreden. Zij werden niet gevraagd om hun kleren te veranderen en een speciale kledingvorm aan te houden. De stof en het model van de kleding is niet belangrijk. Het dragen van sommige kleding was echter door onze Profeet (saw) verboden vanwege de kenmerken ervan. Deze kenmerken zijn:

 1. Speciale kleding van de ongelovigen. Volgens de overlevering van Muslim en Nesai van Ibn Amr: Op een dag zag de profeet twee kledingstukken beschilderd met een mus op Ibn Amr en gaf aan dat deze kleren van ongelovigen zijn en beval die kleren niet te dragen, zelfs te verbranden. Er zijn geleerden die zeggen dat dit verbod ziet op een haram, evenals anderen die zeggen dat dit mekruh is.[5] Het gaat hierbij om kleding die de indruk wekken dat alleen de ongelovigen deze dragen en dat degenen die het dragen ongelovigen zijn. Bijvoorbeeld het dragen van een paus- of rabbijnkledij.
 2. Kledij vanwege arrogantie/ijdelheid. Onze Profeet (saw) verbood ook het dragen van kleren die arrogantie uiten.[6]
 3. Zijden kledij voor mannen. In veel ehadis is aangegeven dat zijden kledingen haram is voor mannen.
 4. Het is mannen niet toegestaan om vrouwenkleding te dragen en voor vrouwen om mannenkleren te dragen.

Samengevat: er is geen sprake van een specifieke kleding die als islamitische kleding kan worden gepresenteerd. Er zijn echter kledingen die islamitisch verboden zijn. Deze kunnen als volgt worden weergegeven:

 • Kledingen die ijdelheid en roem uitroepen;
 • Zijden kledingen voor mannen;
 • Mannen die vrouwenkleding dragen en vrouwen die mannenkleding dragen;
 • Het dragen van kledij die laat zien dat iemand ongelovig is.

Footnotes

 1. ^ Zie Muhammed ez-Zebidi, Ithafus-saade, VN:129
 2. ^ Bukhari, salat 9
 3. ^ Ayni, Umdetul-Kari, (Egyptian Undated) IV:74
 4. ^ Ibn Hadjer, Fethul-Bari, Egypt, 1378 (1959) N:28
 5. ^ Zie Gayetul-Memul
 6. ^ Zie Ebu Dawud, Kitabul-Libas Bab

Gerelateerde vragen