Waarom heeft Allah het universum geschapen?


Allah de Rechtvaardige, Die de Schepper is van het universum en alles wat zich erin bevindt, heeft alles niet voortgebracht bij wijze van spel, zonder een doel of een reden. Veeleer, alles is geschapen om grote doeleinden te bereiken en belangrijke voordelen te behalen.

De Kuran zegt hierover het volgende:

"Wij hebben de hemel en de aarde en hetgeen zich tussen beide bevindt niet geschapen bij wijze van vermaak."[1]

"Wij hebben de hemelen, de aarde en al hetgeen zich daartussen bevindt niet voor niets geschapen."[2]

Alle schepselen prijzen en verheerlijken hun Schepper in een taal die hen schikt.[3] De opdracht die hen is aangewezen voeren ze met veel plezier en enthousiasme uit. Bijvoorbeeld de zon zet de baan voort die voor hem is uitgestippeld, zonder een seconde nalatigheid. Rivieren stromen in extase richting de oceanen. Dieren die geschapen zijn voor de mensheid, vervullen hun taken zonder gebreken.

Bovendien zouden de eindeloze volmaaktheden en schoonheden van Zijn attributen en namen verborgen blijven als Hij het universum niet zou scheppen. Deze kennis zou dan slechts Allah (swt) toebehoren. Met het scheppen van het universum manifesteren de namen van Allah (swt). Door de manifestatie van de spirituele schoonheden van Zijn namen en attributen, aanschouwt Hijzelf Zijn schoonheden en volmaaktheden en eert daarbij de engelen, de mensen en de djinns met het ook mogen aanschouwen van deze goddelijke manifestaties. Bijvoorbeeld, wanneer wij naar een kat kijken, zien wij dat zij geschapen is. Dus wij zien dat de naam el-Khalik op haar manifesteert. Bovendien zien wij dat aan haar een leven is geschonken. Dus wij beseffen dat de naam el-Hayy op haar manifesteert. Bovendien zien wij dat haar organen en zintuigen, die geschapen zijn om zeer veel doelmatige opdrachten te vervullen, op een meest geschikte wijze aan haar verleend zijn. Dat wil zeggen dat de naam el-Hakim op haar manifesteert, etc.

Teneinde deze waarheid te verkondigen is in een hadisul-kudsi vermeld dat Allah een verborgen schat was, Hij wilde Zich bekend maken, daarom heeft Hij het universum geschapen.[4]

Het scheppen van het universum is puur genade die door Allah aan Zijn schepselen geschonken is. Wij kunnen niet zeggen dat Allah de behoefte had om de scheppingen tot het bestaan te roepen. Immers, Hij is es-Samed. Dat wil zeggen dat Hij Degene is Die aan niemand en niets behoeftig is, maar iedereen en alles hebben wel een oneindige behoefte aan Hem. Dus, aangaande de kwestie het scheppen of niet scheppen van het bestaan, heeft Allah de voorkeur gegeven aan het scheppen. Deze voorkeur is een eindeloze barmhartigheid voor het gehele bestaan, hetgeen ook de manifestatie van Zijn spreuk “Mijn genade is mijn toorn overschreden” in zich waarborgt.[5]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 21:16
  2. ^ De Kuran 38:27
  3. ^ Zie De Kuran 17:44
  4. ^ Zie Ed-Durarul-Munteshira, Djelaleddin Suyuti 125; El-Esrarul-Merfua, Aliyyul-Kari 273; Keshful-Khafa, Adjluni 2:133
  5. ^ Zie Adjluni, Keshful-Khafa 1:448

Gerelateerde vragen