Wanneer komen engelen op je schouders?


Engelen, die op de schouders van de mensen vestigen, bevinden zich altijd daar. Dit betekent dat ze niet komen, maar altijd al aanwezig waren en zijn. Echter zijn er momenten dat ze van de mens afstand nemen. Het kan als volgt toegelicht worden:

Een mens heeft acht engelen om zich heen die hem/haar nooit verlaten. Vier van hen functioneert overdag, vier van hen functioneert in de nacht. Er is functiescheiding tussen deze vier engelen. Twee engelen beschermen de mens en twee engelen functioneren als een griffier, “de kiramen katibin engelen.” Deze griffier engelen houden constant de daden van de mens bij. De beroemde mufessir Imam Mudjahid ibn Djabir zegt het volgende:

“Allah heeft twee engelen beschikbaar gesteld voor mensen die hen altijd beschermen van kwaadwillende mensen, het kwaad van de djinns en andere beesten.”

Er is eveneens een hadis (overlevering) van onze profeet (saw):

“Er zijn engelen die samen met jullie zijn en nooit afstand nemen. Zij nemen alleen afstand als men naar de wc gaat en als men geslachtsgemeenschap heeft. Wees dus jegens hen beschaafd en vereer hen.”[1]

Bovendien treffen wij in soera al-Infitar de volgende verzen aan:

“En er zijn boven jullie zeker waakzame bewakers en eerbiedwaardige schrijvers, die weten wat jullie verrichten..”[2]

Bij de interpretatie van deze verzen legt Imam al-Alusi el-Baghdadi het volgende uit:

"Griffier engelen noteren de goede daden van mensen op de rechterschouder en slechte daden worden genoteerd op de linkerschouder. De rechter engel heeft vertrouwen in de linker engel. Wanneer de mens een slechte daad verricht en daarover binnen zes uur geen vergiffenis van Allah vraagt, krijgt de linker engel toestemming om deze slechte daad op te schrijven. Daarom is het belangrijk als mens zijnde om direct om vergiffenis van Allah te vragen.”[3]

Op momenten dat engelen van de mens tijdelijk afstand hebben genomen, zoals bij het betreden van het toilet of het hebben van geslachtsgemeenschap, betekent het niet dat ze niets meer noteren. Allah heeft de engelen een gevoel gegeven waardoor ze met de mens kunnen meedenken en meevoelen. Tot aan de dood van de mens zijn deze engelen in de nabijheid van de mens. Na de dood blijven ze wachten voor het graf. Ze zullen dan verder gaan met het aanbidden van Allah.[4]

Footnotes

  1. ^ Zie: tefsir Ibn Kesir, Soera el-Infitar
  2. ^ De Kuran 82:10-12
  3. ^ El-Aluss el-Baghdadi, Ruhul-Me’ani, 30: p.65
  4. ^ Zie: Es-Suyuti, ad-Durrul-Mansur

Gerelateerde vragen