Wat is het bewijs dat de Koran het woord van Allah is?


Er zijn talrijke bewijzen over de waarheid dat de Koran het woord van Allah is. Hieronder willen wij sommige ervan bondig uiteenzetten.

1. De belaghat en de onmogelijke imitatie van de Koran

Belaghat: het woord wordt gesproken tot de persoon aan wie het is gericht op een correcte, vloeiende, effectieve, mooie en soepele wijze.

Nadat de Koran is geopenbaard, heeft hij de hele wereld uitgedaagd en twee intense sensaties veroorzaakt bij mensen:

  1. Navolging bij bevriende mensen, dat wil zeggen het gevoel te willen lijken op de stijl van de Koran en zo te spreken.
  2. Bij zijn vijanden gaf hij het gevoel van kritiek en oppositie, dat wil zeggen zich te willen verzetten tegen de stijl van de Koran en proberen het wonder ervan te breken.

Miljoenen boeken die tot nu toe zijn geschreven kunnen ter uitdaging worden geraadpleegd. Met het samenvoegen van de ideeën van al deze mensen kan geen van hen de Koran bereiken. De Koran roept immers van meet af aan op en daagt uit met de uitnodiging om iets soortgelijks als de Koran te brengen, op een manier die de aderen van de zelfingenomen literaire sprekers die de kunst van het spreken kennen, raakt en hun trots breekt: "Of breng hetzelfde als een enkele soera. Of accepteer ellende en vernedering hier in deze wereld en in het hiernamaals."

De koppige retorici van die eeuw, die niets soortgelijks aan zelfs een enkele soera hebben kunnen inbrengen en de weg van oorlog hebben gekozen, bewijst dat het niet mogelijk is om die manier van strijd te leveren. Immers, de gemakkelijkste manier was om een soortgelijke soera mee te nemen en de klus te klaren. Maar het is ze niet gelukt. Als het gebeurd zou zijn, zouden ongelovigen en huichelaars het overal verspreid hebben en als een schitterend incident in de geschiedenis verwerken. Hoewel er eeuwen zijn verstreken, is dit niet gelukt en zal dit ook nooit lukken. De Koran gaat echter wel door met het uitdagen! Twee voorbeelden hiervan zijn als volgt:

Toentertijd werden zeven gedichten die de toenmalige poëziewedstrijden wonnen in gouden letters geschreven en opgehangen aan de muur van de Kaba. Hun gemeenschappelijke naam was ‘Muallakatus-Sebä’ (de Zeven Gedichten). Een van die gedichten was het beroemde gedicht van Lebid. Nadat de Koran is geopenbaard, heeft de dochter van Lebid het gedicht van haar vader van de Kaba afgehaald. Toen ze haar vroegen waarom ze dat deed antwoordde ze: "Dit gedicht heeft geen waarde meer naast deze verzen." Zo ook verrichtte een bedoeïen de sudjud toen hij het vers [1]فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ hoorde. Ze vroegen hem: "Ben je moslim geworden?" Waarop hij antwoordde: "Nee, ik onderworp me voor de belaghat van dit vers."

Wanneer de mooiste van deze boeken samen met de Koran worden gelezen, zullen degenen die ernaar luisteren beslist zeggen: "De Koran lijkt op geen een van hen, dus de Koran is niet op het niveau van deze boeken." Als dat het geval is, zal de Koran ofwel onder het niveau van al deze boeken dan wel boven alles zijn. Geen enkel individu, geen ongelovige, geen dwaas, zelfs niet de duivel kan zeggen dat het onder het niveau van de anderen zit. Dit betekent dat het boven alle geschreven boeken staat. Dit betekent dat het een wonder is. Als dat zo is dan is het het woord van Allah. Veel geleerden zoals Abdulkahir Djurdjani, Sekkaki en Zemahsheri, die de geniale imams van de belaghat zijn, besloten unaniem dat de belaghat van de Koran boven de macht van mensen staat en niet te bereiken is.

2. Het nieuws dat de Koran vanuit ghayb vermeldt

Als iemand zo'n boek probeert te vervaardigen, kan hij niet nauwkeurig over zowel het verleden als over de toekomst berichten. Wellicht bericht hij over sommige gebeurtenissen en zaken in de vorm van een verzinsel. Het feit dat het nieuws dat door de Koran over de toekomst wordt gegeven correct uitkomt, dat het over de vroegere gemeenschappen informeert alsof hij de toestand van het verleden laat zien, en het nieuws dat hij geeft over gebeurtenissen correspondeert en geverifieerd is door later onderzoek, toont aan dat het geen woord van de mens is.

Zo wordt in het stuk van de profeet Musa (as) verteld dat degenen die hem volgen gered worden door de splitsing van de zee en het verdrinken van de farao en zijn soldaten in het water, daar wordt aangegeven dat het lichaam van de farao zal worden beschermd en vervolgens als een wijze les aan de mens zal worden getoond:

“Dus vandaag redden Wij jouw [dode] lichaam [uit de zee], opdat jij voor degenen die na jou komen een teken zal zijn. Inderdaad, velen te midden van de mensen zijn onachtzaam tegenover Onze tekenen.[2]

In de Rode Zee werd in de 20ste eeuw een lichaam gevonden die de houding van de sudjud had. Momenteel bevindt dit lichaam zich in de British museum in Engeland. Het nieuws van de Koran over de toekomst is hiermee uitgekomen en het zal blijven uitkomen tot aan het einde der tijden.

Hij liet bijvoorbeeld van tevoren weten dat de veroveringen van Mekka en Khayber zullen plaatsvinden, dat de Byzantijnen zouden zegevieren in de oorlog tussen hen en het Perzische rijk, dat de polytheïsten verslagen zouden worden bij de Slag van Badr, dat onze Profeet (saw) en de metgezellen, Mekka zonder angst zouden bezoeken voor het verrichten van de Umrah, etc. Deze gebeurtenissen kwamen toen net zoals verkondigd uit. Hij vertelde dat de Islam, nog vóór de verovering van Mekka, sterker zou worden en over alle religies zou zegevieren, voordat er een eeuw voorbijging kwam dit nieuws uit, verspreidde de Islam zich van Frankrijk in het westen tot aan India in het oosten. Het feit dat nog veel meer nieuws ons bericht uit de toekomst en zich later afspeelt zoals de Koran informeert, is een belangrijk bewijs van de waarachtigheid van de Koran.

3. De jeugdigheid en niet veroudering van de Koran

Geen enkel menselijk woord of boek kan gedurende 1500 jaar in alle aspecten als een bron fungeren. Immers, boeken die door mensen worden geschreven, verouderen net als zijzelf. Maar ondanks dat er 1500 jaar sinds de openbaring van de Koran zijn verstreken, doen mensen uit elke groep om verschillende redenen en in verschillende tijdperken, elke eeuw een beroep op de Koran door deze te lezen.

De Koran behartigt de behoeften van mensen van alle tijden. De regelvorming over de verschillende onderwerpen die hij naar voren heeft gebracht, verouderen niet, zijn niet tijdsgebonden.

Hij leert de essentiële zaken aan alle mensen die in elke eeuw nodig zijn. Naarmate de tijd komt en de behoeften van die eeuw naar voren komen, wordt beseft dat de Koran ook tekenen draagt die aan die behoeften zullen voldoen, en die bevredigingen uit de Koran kunnen worden gehaald. De geleerden nemen hun kennis op van de Koran en blijven dat doen.

De mudjtehidin bouwen hun idjtihad voort op de Koran en ze zullen dat blijven doen. De predikers halen hun preken en advies uit hem en ook zij blijven dat doen. Degenen die smeekbedes willen verrichten, leren hun smeekbedes uit de Koran. De zieken doen voor hun genezing een beroep op de Koran door hem te lezen of te laten lezen. Wetenschappers gebruiken de Koran voor sommige ontdekkingen. Al het genoemde tonen de jeugdigheid en nieuwheid van de Koran aan. Dit bewijst de waarheid van de Koran. Inderdaad, de Koran wordt jonger naarmate de tijd ouder wordt.

4. De bovenmenselijke wetenschappelijke kennis in de Koran

De Koran spreekt op een manier over het universum, zijn inhoud en het begin van de schepping zodanig dat iemand die niet alle werelden schept en de meester is van dit bouwen van het universum en niet altijd alles kan zien, nooit op eenzelfde manier kan spreken.

In Zijn boek beschrijft Allah de Almachtige Zijn attributen, namen en handelingen op een zodanige manier dat alleen Allah de Almachtige Zichzelf zo perfect kan uitdrukken en kan aanleren. Het is niet mogelijk voor de mens om de Heer van de werelden achter de sluier van het onzichtbare te herkennen en te ontdekken met het vage licht van zijn eigen verstand.

Bovendien beschrijft de Koran zes geloofsbeginselen en vele geloofsvraagstukken die daaruit voortkomen op een zodanige manier, waar anderen in de geschiedenis, veel filosofische stromingen, soms zijn verdronken in de kleinste van die kwesties.

Voorts bevat de Koran een zodanige sharia dat het voor een persoon, die bovendien ongeletterd is, niet mogelijk is om alleen een sharia samen te stellen die eeuwenlang alle soorten wetten zal regelen, zoals erfrecht, eigendomsrecht, strafrecht, familierecht en bestuursrecht.

Elk van de andere menselijke rechtsstelsels is echter het resultaat van eeuwenlange werk en niet het product een enkele mens.

Het feit dat de Koran in een zeer kort tijdsbestek van drieëntwintig jaar, alle soorten wetten met rechtvaardigheid heeft uitgevaardigd, bewijst duidelijk dat het geen woord van de mens is, maar het woord van Allah.

Bovendien benoemt de Koran de hemel en de hel zodanig dat mensen door het lezen ervan echt worden geraakt. Terwijl men de verzen over het paradijs leest, proeft men alsof hij daar leeft en neemt zijn enthousiasme daarvoor toe.

Hij wordt ernstig bang en bezorgd als hij de verzen over de hel leest. Het is niet mogelijk voor een persoon om het hiernamaals te kennen en te beschrijven als hij het nooit heeft gezien.

Ook hetgeen dat pas met de ontwikkeling en opkomst van de wetenschap is gebleken, zijn er zulke wetenschappelijke kwesties die de Koran 1500 jaar geleden noemde, zoals de scheiding van zoet en zout water in de zeeën, de schepping van de foetus in drie duisternissen in de baarmoeder, de voortdurende uitbreiding van de hemel en de ozonlaag als een beschermend plafond, dat het onmogelijk is om dit te weten voor een persoon die destijds leefde. Zodoende is de Koran het woord van Degene Wiens kennis alles omvat.

De Koran noemt vele andere hoge wetenschappen en feiten en zoveel kwesties dat het voor een persoon onmogelijk is om ze te kennen en ze op deze manier uit te drukken. Ondanks het feit dat er zoveel verschillende kwesties zijn en aangezien er geen tegenstrijdigheid tussen de kwesties aanwezig is, toont dat aan dat de Koran geen mensenwoord is maar het woord van Allah.

5. De grote verandering die de Koran heeft verwezenlijkt

Vóór de verklaring van de Koran was er een intense onwetendheid en wreedheid in de wereld, vooral op het Arabische schiereiland. Zwakke mensen leden onder de vervolging van de sterken en volkomen lelijke gewoontes en immoraliteit, zoals het levend begraven van meisjes was hier een afschuwelijk voorbeeld van.

Na de openbaring van de Koran kwam op wonderbaarlijke wijze een einde aan al deze onmenselijke lelijkheden. Het is alsof duisternis over de samenlevingen, die door de toverstaf van de Koran werden aangeraakt, plotseling verdween en de zon opkwam. In zeer korte tijd werd de Arabische samenleving gezuiverd van al haar slechte gewoonten. Het tijdperk van onwetendheid veranderde in de Gelukzalige Eeuw. Vervolgens, minder dan een eeuw later, voerde het licht van de Koran dezelfde grote revolutie uit in het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika, Andalusië (Spanje) en in de uitgestrekte landen en samenlevingen die het domineerde, zoals Centraal-Azië.

Bovendien zit deze verandering niet alleen in het politiek-sociale leven, maar ook de geest, het hart en de ziel van mensen verandert totaal. Die hardvochtige mensen, die hun dochters genadeloos levend begroeven, hadden zoveel mededogen verworven dat ze geen mier pijn deden en in de wereld bekend werden om hun onvergelijkbare gerechtigheid. Het feit dat de regeringen van vandaag niet in staat zijn om zelfs een gewoonte als roken volledig uit een samenleving te verwijderen, het feit dat de Koran veel slechte moraal opheft en in plaats daarvan morele goedgezindheid in de zielen van mensen implanteert op een manier die hun bloed en aderen doordringt, bewijst absoluut dat de Koran niet het woord van de mens kan zijn, maar het woord van de Heer van de mensheid, gezien de omvang van de revolutie die hij realiseerde.

6. De personen die de Koran heeft opgeleid, in het bijzonder profeet Muhammed (saw)

Profeet Muhammed (saw) is het grootste bewijs dat de Koran het woord van Allah is. Er zijn immers zoveel sterke en onwankelbare bewijzen dat hij (saw) een ware profeet is en dat hij (saw) de beste van de mensen is in alle goede gewoonten. Al deze eigenschappen die zijn profeetschap bewijzen, zijn ook bewijzen dat het boek in zijn hand het woord van Allah is. Na de profeet verwierven vooral de ashab, geleerden, ewliya, asfiya en rechtvaardige mensen deze kwalificaties door de Koran te volgen. Het is de Koran die de ashab de tweede hoogste rang geeft, na profeten. De geleerden halen hun kennis op uit de Koran. De ewliya zijn trouw aan Allah geworden door de Koran te gehoorzamen. Zelfs wetenschapsgeleerden hebben sommige van hun uitvindingen gedaan door de Koran zorgvuldig te bestuderen. De Koran vervult de behoeften van alle menselijke lagen en is een bron van kennis, wijsheid en waarheid voor hen. Het feit dat de Koran ook deze mensen opleidt is een bewijs van zijn waarachtigheid.

7. Het niet verveeld raken door de Koran

Wanneer iemand elke dag zijn favoriete voedsel eet, wordt hij na een bepaalde tijd beu. Er wordt dan ook gezegd dat "degenen die honing eten, honing beu worden". Zelfs als iemand constant naar dezelfde muziek luistert waar hij erg van houdt, zal deze persoon na een tijd die muziek beu worden. Iemand kan meerdere keren hetzelfde mooie en geliefde boek lezen, waarna deze persoon dat boek niet meer zal lezen.

Maar de Koran is niet zo. Elke keer dat we de Koran openen en lezen, worden we het niet beu. We luisteren naar de Koran recitaties van anderen, nog steeds worden we het niet beu. Integendeel kan het genot ervan zelfs toenemen. De Koran wordt zelfs gereciteerd op de radio, televisie en verschillende moskeeën en mensen blijven luisteren zonder er zat van te raken. Hoewel er zoveel tijd is verstreken sinds de openbaring, heeft de Koran zijn frisheid en zoetheid eeuwenlang bewaard. Een moslim leest bijvoorbeeld Soera el-Fatiha al 40 keer per dag in gebeden. Hij leest dezelfde soera 14.600 keer in een jaar en 1.000.000 keer in zijn leven, maar vindt het niet saai en raakt niet verveeld. Telkens leest hij met opwinding, alsof de soera recentelijk is neergezonden en men voor het eerst aan het lezen is. Een dergelijke eigenschap als deze is in geen enkel ander boek dan de Koran te vinden. Als de Koran het woord van de mens zou zijn geweest, zouden mensen het na een bepaalde tijd zat worden en geen genot eraan kunnen blijven overhouden. Dit is nog een bewijs van de onbetwistbare waarheid van de Koran.

8. De gemakkelijke memoriseerbaarheid van de Koran

Laten we eens denken aan een boek dat niet in onze taal is geschreven maar in een vreemde taal. Bovendien worden veel vergelijkbare zinnen gebruikt die verwarring kunnen veroorzaken en behelst het boek meer dan 600 pagina's. Het is natuurlijk erg moeilijk om een dergelijk boek te memoriseren. Het is zelfs nog moeilijker voor kleine kinderen om dit te memoriseren. Wij kunnen als mens namelijk soms een gemakkelijke pagina niet eens onthouden. Zelfs als we deze uit het hoofd leren, sluit het niet een op een aan. Vervolgens vergeten we het. Het is echter zeer opmerkelijk dat duizenden mensen, vooral kinderen, soms in een tijdsbestek van zes maanden de Koran woord voor woord uit hun hoofd leren en deze vervolgens van begin tot eind kunnen reciteren. Er is geen ander boek op de wereld van soortgelijke omvang en dat zo vaak uit het hoofd is gememoriseerd. Het feit dat kleine kinderen geen enkel ander boek op deze manier gemakkelijk kunnen memoriseren, bewijst de wonderen van de Koran en dat de Koran het woord van Allah is.

9. De genezing van de zieken door de Koran

In de volgende verzen wordt aangegeven dat de Koran een genezing heeft.

"Wij openbaren van de Koran hetgeen een genezing en een barmhartigheid voor de gelovigen is."[3]

“O mensheid, inderdaad is er voor jullie een vermaning van jullie Heer gekomen en een genezing voor wat zich in de binnensten bevindt, en een leidraad en een barmhartigheid voor de gelovigen."[4]

"Zeg: Voor degenen die geloven is hij [deze boodschap] een leidraad en een geneeswijze."[5]

Er zijn enkele overleveringen dat de profeet enkele soera's en verzen uit de Koran las ter genezing, zoals Ayatul-Kursi, el-Felak, en-Nas en el-Fatiha voor zowel zichzelf als voor sommige zieken. Daarnaast worden veel verhalen en herinneringen die hiermee verband houden verteld. Aisha (ra) vertelt bij de overlevering van een hadis:

“Wanneer de Profeet (saw) zijn bed inging, las hij )saw) soera el-Ikhlas en Muavvizateyn (soera al-Felak en en-Nas) en blies hij op zijn handen en vervolgens veegde zijn handen op zijn gezicht en lichaam en herhaalde dit drie keer. Als hij ziek werd, beval hij mij hetzelfde bij zichzelf te doen ”.[6]

Dus door het lezen en schrijven van die letters, kunnen genezing en andere doeleinden zoals een materiële medicijn worden verkregen.

De Koran heeft zowel lichamelijke en fysieke heling als ook geestelijke en spirituele genezing, welke de mens een sterke iman geeft, en men weg houdt van spirituele ziekten en dwaling om zodoende op het rechte pad te blijven. Bovendien is het zo dat zelfs een zacht geluid, iemand stoort die ziek is of op zijn sterfbed ligt. Echter wanneer de Koran wordt gereciteerd, voelt men zich zoet en ontspannen. Nog een bewijs voor de waarheid van de Koran. Als de Koran het woord van de mens was, zou het voor de zieken niet fijn en aangenaam zijn geweest noch zou het ze genezen. Als het voorgelezen zou worden aan degenen die op hun sterfbed liggen dan zou het een grote kwelling zijn.

10. De wonderen in het geschrift van de Koran

Net zoals de woorden en betekenissen van de Koran wonderen zijn, is ook het geschrift ervan een wonder. Een daarvan is dat alle pagina's beginnen met een vers en eindigen met een vers. Dit terwijl de lengtes van de verzen verschillend zijn. Er zijn verzen van één woord of een paar woorden, evenals verzen van een halve pagina of zelfs een pagina lang. Desalniettemin wordt een vers aan het einde van een pagina niet opgedeeld in een andere pagina. Het vers eindigt samen met een pagina.

Footnotes

  1. ^ Verkondig openlijk hetgeen jou is opgedragen. - De Koran 15:94
  2. ^ De Koran 10:92
  3. ^ De Koran 17:82
  4. ^ De Koran 10:57
  5. ^ De Koran 41:44
  6. ^ Bukhari, Fedailul-Koran 14; Muslim, Salam 50

Voor meer informatie lees ook:

Hoe zit het met de documentatie van de Koran, is de Koran van vandaag hetzelfde als toen hij eerst werd geopenbaard?

Gerelateerde vragen