In de Islam staat dat God ons heeft geschapen om ons aan hem te onderwerpen. En dat dit leven een test is om te kijken hoe we met vrije wil omgaan. En dat God ons dmv van die test beoordeelt en ons na onze dood in het paradijs of de hel plaatst. Alleen is mijn vraag: Wat heeft God/Allah daar eigenlijk aan? Waarom heeft hij ons geschapen? Waarom vindt hij het zo belangrijk om als het ware erachter te komen of we “goed” of “slecht” zijn? Waarom laat hij ons als het ware niet gewoon in het “niets”. Ik ben geen moslim. Ik zie mezelf meer als agnost. 


Allereerst dienen we te weten dat het enige doel van Allah bij het creëren van het hele bestaan niet is om de mens op de proef te stellen. Veeleer heeft Hij het universum met alles erin geschapen om de verschijningen van Zijn eigen namen daarin te demonstreren. En in de eerste plaats is Allah Zelf Degene Die de verschijningen van Zijn eigen namen waarneemt. In de tweede plaats zijn het de mensen en andere bewustzijn dragende levende wezens die deze kunnen waarnemen. Aldus concluderen wij dat Allah het gehele bestaan heeft geschapen om Zichzelf bekend te maken.[1] In vergelijking met deze hoofddoel zijn andere doelen zoals het op de proef stellen van mensen secundair en ondergeschikt.

Net zoals de mens zijn eigen schoonheid en deugdzaamheid wil tentoonstellen en hier een voldoening uithaalt, zo ook toont Allah ons Zijn schoonheid en volmaaktheid. Aangezien degene die volmaaktheid en deugdzaamheid bezit het wenst om deze volmaaktheid en deugdzaamheid zelf te aanschouwen en dat deze door anderen wordt aanschouwt, evenzo wil Allah de verschijningen van Zijn namen Zelf aanschouwen en tentoonstellen. En er bestaan, indien men dat zo mag zeggen, heilige vreugde en grenzeloos heilig genot die vanuit deze aanschouwingen voortkomen. Dit is een eigenschap die alleen Allah toebehoort, hetgeen allerlei handelingen en activiteiten in het universum vereist.

Dit brengt ons naar de volgende vraag: heeft Allah enige belang bij de schepping van het gehele bestaan?

Om deze kwestie volledig te verhelderen dienen wij allereerst de betekenis van “behoeftigheid” uit te leggen. Behoeftigheid houdt machteloosheid in, hetgeen voor Allah niet ter sprake kan komen. Immers, het kan niet vereenzelvigd worden met het verstand en de ratio dat Allah Wiens bestaan noodzakelijk is en Wiens attributen en namen oneindig zijn, gebrekkige eigenschappen kan bezitten zoals behoeftig zijn aan het geschapene. Allah is de Enige Wiens bestaan noodzakelijk is. Hij is de Schepper, Hij is niet geschapen, noch heeft Hij iets nodig om te kunnen bestaan waardoor Hij geen enkel gebrek kan hebben.

Op dit punt dienen wij in acht te nemen dat niet iedere handeling uit een behoefte voortkomt. Bijvoorbeeld, een dichter schrijft zijn poëzie niet omdat hij daaraan behoefte heeft, want het schrijven van poëzie op zich kan hem niet in zijn behoeften voorzien. Een schilder maakt geen kunstwerk, omdat hij daar behoefte aan heeft. Of een rijke en vrijgevige persoon bijvoorbeeld helpt iemand in nood, door hem in zijn behoeften te voorzien, niet omdat hij daar zelf baat bij heeft. In tegendeel; de dichter schrijft zijn gedichten en de schilder schildert op zijn canvas om hun vaardigheden te tonen. Evenzo wordt het voldoen aan de behoeften van een arm persoon door een rijkaard, niet verwezenlijkt vanwege de behoefte van die rijkaard, maar door zijn mededogen jegens hem.

Inderdaad, net zoals een bekwaamd persoon zijn vaardigheden zelf wil waarnemen en aan anderen wil tentoonstellen, wil Allah evenzo Zijn oneindige en volmaakte attributen allereerst Zelf aanschouwen en vervolgens aan Zijn schepselen tentoonstellen. Hierdoor heeft Hij het universum met alles erin geschapen en blijft Hij het continu vernieuwen.
De tot hieraan genoemde verklaringen zijn slechts aspecten die wij als mensen tot op bepaalde mate kunnen bezinnen. Het zou niet overdreven zijn om te stellen dat er oneindige wijsheden achter de schepping schuilen die wij met ons beperkte verstand niet kunnen bevatten.


Voor gerelateerde vragen en antwoorden kunt u onze website raadplegen. Zie:
Als Allah behoefteloos is, waarom zijn wij dan geschapen? Hij heeft toch geen behoefte om dienaren te hebben om Hem te aanbidden.
Waarom heeft Allah het universum geschapen?

Footnotes

  1. ^ Zie De Kuran 51:56; Adjluni, Keshfu'l-Khafa, II/132

Gerelateerde vragen