Is het toegestaan om bij vechtsporten vooruit buigend of knielend elkaar te groeten?


Het buigen of knielen voor anderen buiten Allah is een zeer belangrijk onderwerp dat is gediscussieerd door vele geleerden. Het is niet mogelijk om hier alle standpunten van alle geleerden te noemen. Echter, in het algemeen hebben ze het verrichten van sudjud en ruku voor anderen dan Allah (swt) in twee categorieën onderverdeeld.

De eerste categorie: indien het om het eren van iemand buiten Allah is verricht, dan is het kufr (ongeloof). Dat wil zeggen dat het ongetwijfeld kufr is, indien iemand dit zou bewerkstelligen met de intentie om een aanbidding te verrichten.

De tweede categorie: indien het met de intentie om respect te tonen wordt verricht, dan is de beoordeling ervan anders. Sommige geleerden zeggen dat het haram is maar geen kufr. Sommige geleerden zeggen dat het noch haram noch kufur is, maar zware mekruh.[1]

In principe baseren zij hun redeneringen op de verzen in de Kuran waarin verkondigd wordt dat mensen voor anderen buiten Allah sudjud hebben verricht. Bijvoorbeeld; het is vermeld in de Kuran dat de ouders en broers van Yusuf (as) zich in onderdanigheid voor hem neerwierpen.[2] In soera el-Bakara wordt het volgende verkondigd:

En Wij zeiden tot de engelen: “Werp je voor Adem ter aarde neer!” Zij wierpen zich direct voor Adem ter aarde neer, behalve Iblis. Hij verzette zich en gedroeg zich hooghartig. Op die manier behoorde hij tot de ontkenners [van de waarheid].”[3]

Zij zeiden het volgende: indien het verrichten van sudjud op zichzelf een daad van shirk zou zijn, dan zou dat betekenen dat Allah (swt) de engelen tot shirk beval en dat profeet Yakub (as) in shirk belandde door sudjud te verrichten voor zijn zoon Yusuf (as), hetgeen onmogelijk is.

Wat de unanieme overeenstemming van de geleerden betreft; indien het met de bedoeling is om aanbidding te verrichten, is het kufr en indien het de indruk van aanbidding geeft wanneer het van buitenaf wordt bekeken, dan is het haram.

Tot slot: het vooruit buigend of knielend elkaar groeten bij vechtsporten valt onder bovenvermelde tweede categorie en niet de eerste. Dus, indien iemand deze alleen met de intentie om elkaar te groeten doet en deze geen indruk van aanbidding geeft wanneer het van buitenaf wordt bekeken, kan het niet als kufr of haram beschouwd worden. In sommige sporten knielen mensen precies als in sudjud, welke een indruk van aanbidding geeft. In dat geval wordt het haram.

Footnotes

  1. ^ Zie Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah (Kuwait, n.d.), https://ia803101.us.archive.org/13/items/FPmfkmfk/mfk24.pdf, p. 211; https://ia803101.us.archive.org/13/items/FPmfkmfk/mfk23.pdf, p. 135
  2. ^ Zie De Kuran 12:100
  3. ^ De Kuran 2:34

Gerelateerde vragen