Brengt het verdragen van moeilijke tijden omwille van Allah (swt) meer hiernamaalse opbrengst (hasenat) op?


Er zijn bepaalde redenen voor het ongeluk, de moeilijkheden en de kwellingen die de mens in deze wereld overkomt, welke als een vereiste van de beproeving geschieden.

De redenen die tot deze tegenslagen leiden welke in de Kuran en de ehadis zijn verkondigd, kunnen als volgt opgesomd worden:

1. Zonden die de mensen hebben begaan.

In de Kuran treffen wij het volgende vers aan:

“En jullie treft geen rampspoed of het is vanwege wat jullie met eigen handen hebben verdiend.”[1]

Dat wil zeggen dat Allah de Rechtvaardige sommige van Zijn dienaren in deze wereld bestraft vanwege sommige zonden die ze in deze wereld begaan. Hij zal deze niet aan het hiernamaals overlaten. Het is beter voor een gelovige om de gevolgen van zijn zonden in deze wereld te ondergaan. Degene die deze waarheid accepteert, zal met geduld en instemming reageren op alle problemen en tegenslagen die hij/zij in deze wereld tegenkomt.

2. Zonden en fouten die andere mensen hebben begaan.

Teneinde deze waarheid te verhelderen verkondigt Allah (swt) in de Kuran het volgende:

“Behoed jullie voor het onheil, dat niet specifiek alleen degenen onder jullie die onrecht plegen zou kunnen treffen.”[2]

Wat de onschuldigen betreft die vanwege de zonden van anderen lijden, aangezien ze onschuldig zijn, zullen ze als een vereiste van de naam el-Adl (de Gerechtigde) in het hiernamaals hun beloningen krijgen.

3. Een boetedoening voor de zonden.

De eerbiedwaardige boodschapper (saw) heeft het volgende verkondigd:

"Elke moeilijkheid die een gelovige overkomt, is een boetedoening voor zijn zonden."[3]

Bovendien heeft de Profeet (saw) gezegd dat elke moeilijkheid, ergernis, verdriet, kwelling die een moslim meemaakt, zelfs een doorn die hem raakt, zich als een bemiddelaar vormt waardoor Allah (swt) zijn zonden vergeeft.[4]

4. Teneinde hoge niveaus in het paradijs te bereiken.

Wij treffen de volgende twee overleveringen van de Profeet (saw) aan die deze kwestie verduidelijken:

“Onder de mensen zijn het de profeten die de zwaarste beproevingen ondergaan, daarna komen de ewliya, dan komen degenen die op hen lijken.”[5]

"Als een dienaar het niveau dat voor hem (in het paradijs) is voorbereid door zijn daden niet kan bereiken, zal Allah tegenslagen geven aan zijn lichaam of aan zijn bezittingen of kinderen en hij zal dat niveau bereiken door middel van zijn geduld."[6]

We kunnen het onderwerp als volgt samenvatten:

Een gelovige dient te beseffen dat de tegenslagen, problemen, zorgen en smarten die hij om welke reden dan ook in deze wereld heeft geleden, (hoe dan ook) in beloning zullen veranderen, op voorwaarde dat hij zichzelf toevertrouwt aan Allah en instemming toont jegens Zijn bepaling.

De Boodschapper van Allah (saw) heeft het volgende verkondigd om deze waarheid te verhelderen.

“Hoe aangenaam is de toestand van een gelovige! Elke hoedanigheid van de gelovige is goed; en deze geldt alleen voor hem. Als hij met een goede gebeurtenis wordt geconfronteerd, is hij dankbaar, hetgeen voor hem goed is. Als hem een tegenslag overkomt, is hij geduldig, hetgeen voor hem goed is."[7]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 42:30
  2. ^ De Kuran 8:25
  3. ^ Zie Bukhari, Iman 39; Muslim, Birr 52
  4. ^ Zie Bukhari Marda, 1; Muslim, Birr 52
  5. ^ Tirmidhi, Zuhd 57; Ahmed b. Hanbel I:172, 174
  6. ^ Ahmed bin Hanbal, V:272
  7. ^ Muslim, Zuhd 64

Gerelateerde vragen