Creëert Allah ook het kwade?


Allah is de enige schepper. Hij creëert zowel het mooie, goede en beste, als het lelijke, slechte en kwade. Indien het scheppen van het kwade niet aan Allah wordt toegekend, zou dit betekenen dat het kwade door een andere kracht wordt geschapen. Hier is dan sprake van shirk. Creëren behoort enkel aan Allah toe en Hij kent geen echtgenote, gelijke, helper of partner. Dit is één kant van het aspect van dit onderwerp.

Ten einde deze waarheid te verduidelijken willen wij twee oogpunten uiten:

Het eerste oogpunt: het creëren van het kwade is niet kwaad. Het zich verwerven (kesb) van het kwade is kwaad. Indien bijvoorbeeld een oogst van een luie man door zijn luiheid vanwege hevige regenval schade lijdt, terwijl regen vele zegeningen en voordelen met zich meebrengt, kan hij niet zeggen dat regen geen zegen is. Hiermee kunnen wij zeggen dat het scheppen van regen geen kwaadaardige handel is, maar het verwerven van negatieve resultaat van de regen is kwaad. Dus, in datgene wat Allah heeft geschapen bestaat er niets slechts of hatelijks, veeleer zijn deze terug te voeren tot de instelling van de mens en tot zijn eigenschappen. Dat wil zeggen dat het creëren van kwade goed is ten opzichte van de algemene resultaten ervan en ten opzichte van andere goede doelen.

Het tweede oogpunt op deze vraag is de beproeving: als Allah enkel het goede zou creëren, zou er geen sprake van het kwade zijn. Dan zou de toetsing en beproeving op deze wereld geen betekenis meer hebben. Er zou dan geen sprake zijn van verrichten van zonden en ontkenning. En het niveau van mensen zou zoals engelen stabiel blijven. In dat geval zou het mensdom geen klassen bevatten die duizenden levensvormen vertegenwoordigen. Duizenden deugden nalaten om één beperkte ondeugd te mijden is strijdig met wijsheid en rechtvaardigheid. Dit is echter niet de wil van onze Heer. Hij wilt dat Zijn dienaar met zijn eigen wil zich tot het goede richt. Daardoor schept Allah datgeen, of het goed of kwaad is, wat Zijn dienaar wilt. Bijvoorbeeld, met het mes kan een brood gesneden worden, zo kan eveneens iemand vermoord worden. Het eerste is het goede, het tweede is het kwade. Allah creëert dat wat Zijn dienaar wilt. Als Hij degenen die met het mes kwade handelingen willen verrichten niet zou toelaten, zou er geen sprake van keuzevrijheid van de mens zijn, hetgeen niet overeenkomt met het geheim van de beproeving.

Kortom: hoewel Allah zelf gevrijwaard is van al het kwade, is al het kwade en het goede in het universum geschapen door Allah de Rechtvaardige. Ten eerste, omdat het creëren van het kwade niet kwaad is. En ten tweede, omdat de beproeving geen betekenis zou hebben, als er geen mogelijkheid zou bestaan voor het kiezen voor het kwade.

Gerelateerde vragen